Nowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania roztworów HES – Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia

listopad 22, 2023

Firma Fresenius Kabi w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) przekazuje niniejszym następujące informacje.
Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych hydroksyletyloskrobii HES-y:


  Voluven 10%, 10%+0,9%, roztwór do infuzji
  Voluven, (60 mg+9 mg)/ml, roztwór do infuzji
  Volulyte 6%, roztwór do infuzji 


pozostają w Polsce ważne, wprowadzone zostają dodatkowe, nowe środki mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego ze stosowaniem roztworów HES niezgodnie z zatwierdzonymi drukami informacyjnymi i wzmocnienie istniejących ograniczeń. 
Przesyłamy w załączeniu, przygotowany w porozumieniu z URPL, Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia.