Trung tâm tài nguyên

Các giấy chứng nhận

Quản lý Chất lượng

Filename
ISO_9001_2015_en.pdf.coredownload.inline.pdf
Size
328 KB
Format
pdf
ISO 9001
Filename
ISO_13485_2016_Fresenius_Kabi_AG_Q5_037258_0026_Rev03_31Mar2025.pdf.coredownload.inline.pdf
Size
357 KB
Format
pdf
ISO 13485
Filename
ISO-13485-MDSAP-Certificate_QS6-037258-0030-Rev.-00_02.pdf.coredownload.inline.pdf
Size
440 KB
Format
pdf
ISO 13485 MDSAP Certificate

MDR EU certificate G10 (Class IIa and Class IIb Devices)

Filename
Certificate_G10_037258_0012_Rev02_09Mar2026.pdf
Size
300 KB
Format
pdf
MDR EU certificate G10 (Class IIa and Class IIb Devices)

MDR EU Certificate G11 (Class Is Devices)

Filename
Certificate_G11_037258_0015_Rev01_31Jul2027.pdf
Size
298 KB
Format
pdf
MDR EU certificate G11 (Class Is Devices)

MDD Annex II excluding (4)

Filename
EC-Certificate-Annex-II-excluding-4-_G1-047402-0083-Rev.-00-.pdf
Size
334 KB
Format
pdf
MDD Annex II excluding (4)

MDD Annex II.4

Filename
EC-Certificate-Annex-II.4-Fresenius-Kabi-AG-G7-047402-0046-R.pdf
Size
1 MB
Format
pdf
MDD Annex II.4

MDD Annex V

Filename
EC-Certificate-Annex-V-Fresenius-Kabi-AG_G2S-47402-0084-Rev..pdf
Size
311 KB
Format
pdf
MDD Annex V

Quản lý Môi trường

Filename
ISO-14001-Certificate-Annex.pdf.coredownload.inline.pdf
Size
791 KB
Format
pdf
ISO 14001
Filename
ISO-14001-Certificate-Annex.pdf.coredownload.inline.pdf
Size
791 KB
Format
pdf
ISO 14001 - Annex I - Certified Sites

Quản lý Năng lượng

Microsoft Word - 1600177-407-EN-HZ.docx

Filename
ISO50001.pdf.coredownload.inline.pdf
Size
270 KB
Format
pdf
ISO 50001
Filename
ISO50001Annex.pdf.coredownload.inline.pdf
Size
518 KB
Format
pdf
ISO 50001 - Annex I - Certified Sites

Quản lý An toàn và Sức khỏe lao động

ISO 45001

Filename
ISO-45001-Certificate.pdf.coredownload.inline.pdf
Size
243 KB
Format
pdf
ISO 45001

ISO 45001 - Annex

Filename
ISO-45001-Certificate.pdf.coredownload.inline.pdf
Size
243 KB
Format
pdf
ISO 45001 - Annex

Bộ Quy tắc Ứng xử

Fresenius Kabi Bộ Quy tắc Ứng xử

Filename
Fresenius Kabi Code of Conduct_Nov2022_Vietnamese version.pdf
Size
2 MB
Format
pdf
Fresenius Kabi Bộ Quy tắc Ứng xử

Bên thứ Ba

Filename
FRESENIUS KABI Third-Party Code of Conduct_Vietnamese version.pdf
Size
2 MB
Format
pdf
Bên thứ Ba Bộ quy tắc Ứng xử

Chính sách Lên tiếng

Chính sách Lên tiếng

Filename
VN-Global-POL-LE-000070727-Fresenius Kabi-12_Final.pdf
Size
413 KB
Format
pdf
Chính sách Lên tiếng

Global Speak Up Policy - Annex

Filename
Annex-Global-Speak-Up-Policy.pdf
Size
81 KB
Format
pdf
Global Speak Up Policy - Annex