Lịch trình về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chúng tôi: Đóng góp cho xã hội

Lịch trình về Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR) của chúng tôi không chỉ là làm những điều đúng đắn. Mà còn là sự xây dựng một doanh nghiệp mạnh mẽ, kiên cường hơn để phục vụ cho con người lẫn hành tinh. Do đó, chúng tôi đã tích hợp CSR vào hệ thống quản lý, xuyên suốt tổ chức của chúng tôi.

17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc là khuôn khổ cho sự phát triển bền vững toàn cầu và đóng vai trò như la bàn cho các doanh nghiệp như chúng tôi trong việc đáp ứng các thách thức về xã hội, môi trường và kinh tế.

Là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu, chúng tôi đang nỗ lực hướng tới SDGs để đóng góp cho một tương lai ngày càng bền vững. Năm lĩnh vực hành động trong chiến lược CSR được đưa vào thực hiện: môi trường, cộng đồng, đạo đức kinh doanh, sản phẩm & dịch vụ, và nhân viên.


Doanh nghiệp của chúng tôi và các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc

Là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu, chúng tôi hướng tới các mục tiêu toàn cầu sau:

 

Chúng tôi cũng nhận thấy tiềm năng tăng tác động tích cực của chúng tôi đối với các mục tiêu bền vững này trong tương lai:

Năm lĩnh vực hành động trong Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của chúng tôi

Mặc dù SDGs hình thành kỳ vọng chung của xã hội, chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực hành động mà Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được đưa vào thực hiện:

  • Các sáng kiến và chương trình học tập dành cho nhân viên.
  • Sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng cao, cũng như sự đổi mới về công nghệ.
  • Văn hóa liêm chính, trách nhiệm cao và tính minh bạch được phản ánh trong đạo đức kinh doanh của chúng tôi.

Hơn nữa, với hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi tác động trực tiếp đến hai lĩnh vực hành động khác:

  • Cộng đồng mà chúng tôi phục vụ
  • Môi trường

Thông qua các sáng kiến về tư cách công dân của doanh nghiệp tốt cũng như cam kết bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên bền vững, chúng tôi đang hoàn thiện vòng CSR khép kín của mình.

Năm lĩnh vực hành động này rất quan trọng đối với sự thành công bền vững của công ty chúng tôi. Chúng hỗ trợ sự phát triển liên tục và trao quyền cho chúng tôi tạo ra tác động tích cực đến việc chăm sóc sức khỏe toàn cầu, chăm sóc bệnh nhân và xã hội nói chung.

Nurse comforting a patient

Sơ lược về lịch trình Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của chúng tôi

 

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) là khuôn khổ hướng dẫn cho các hoạt động CSR của chúng tôi. 

Môi trường đang bị đe dọa bởi sự cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu. Bảo vệ môi trường là một trụ cột chính trong hoạt động của chúng tôi và giúp chúng tôi đóng góp vào bốn mục tiêu liên quan đến môi trường.

Xã hội của chúng ta phải đối mặt với những thách thức như nghèo đói và bất bình đẳng xã hội. Chúng tôi quan tâm đến cộng đồng xung quanh chúng tôi và ủng hộ các sáng kiến của nhân viên trên toàn cầu. Trong bối cảnh này, tư cách công dân của doanh nghiệp tốt tạo ra trụ cột  khác về  trách nhiệm xã hội của chúng tôi. 

Chúng tôi cam kết tuân thủ đạo đức kinh doanh bằng cách thực thi nghiêm túc các tiêu chuẩn đạo đức và nhân quyền ở mức cao nhất trong công việc và tương tác với các bên liên quan. Chúng tôi từ chối tham gia hối lộ, tham nhũng và các hành vi phi đạo đức khác. 

Thông qua các sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn và có chất lượng cao, đồng thời góp phần phát triển kinh tế cho các thị trường mục tiêu.

Nhân viên của chúng tôi  đồng lòng với sứ mệnh chung "chăm lo cuộc sống". Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các mục tiêu bền vững.