Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chúng tôi, Công ty Cổ Phần Fresenius Kabi Việt Nam, đã biên soạn trang web của mình rất cẩn thận và nó liên tục được nâng cấp và cập nhật. Tuy nhiên, Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác hoặc đầy đủ của các nội dung. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vật chất hoặc phi vật chất có thể phát sinh từ việc sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này, trừ khi thông tin không chính xác được công bố có chủ ý hoặc do sơ suất nghiêm trọng. Theo những điều đã nói ở trên, việc sử dụng trang web này là rủi ro cá nhân của người dùng.

Đối với người dùng Hoa Kỳ: Một số khu vực pháp lý có thể không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo đảm nhất định, vì vậy một số trường hợp loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn. Trong các khu vực pháp lý như vậy, Chúng tôi từ chối bảo đảm trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép.

Thông tin kinh doanh và thông tin sản phẩm

Thông tin trên trang web này không mang tính ràng buộc và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung. Nó không thay thế cho lời khuyên chuyên môn về tài chính, y tế hoặc chuyên môn khác. Người dùng không nên hành động dựa trên thông tin này mà không tìm kiếm lời khuyên chuyên môn phù hợp trước tiên. Hơn nữa, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung văn bản của bên thứ ba được thể hiện trên trang web này. Các tác giả riêng lẻ chịu trách nhiệm về nội dung của họ. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

Các nội dung trên trang web này có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai mà những tuyên bố này có thể chứa đựng rủi ro và sự không chắc chắn. Kết quả trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với kết quả được mô tả trong các tuyên bố hướng tới tương lai này do một số yếu tố nhất định, ví dụ: những thay đổi trong kinh doanh, điều kiện kinh tế và cạnh tranh, cải cách quy định, kết quả thử nghiệm lâm sàng, biến động tỷ giá hối đoái, sự không chắc chắn trong thủ tục tố tụng hoặc điều tra và khả năng tài chính sẵn có. Công ty Cổ Phần Fresenius Kabi Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong việc cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai trong các bản phát hành này.

Quyền sử dụng

Chúng tôi hoặc Fresenius Kabi AG hoặc các công ty liên kết của nó là chủ sở hữu mọi quyền sở hữu gắn liền với trang web đã được chuẩn bị sẵn. Tất cả các văn bản và hình ảnh minh họa được bảo vệ bởi bản quyền. Bạn có thể ghi lại thông tin trên trang web của Chúng tôi và tải chúng vào bộ nhớ chính của bạn. Trong chừng mực có thể tạo ra một bản in, bản in này sẽ chỉ được phép dùng cho mục đích riêng tư của bạn; mọi sự sao chép hoặc chuyển giao cho bên thứ ba sẽ bị loại trừ. Bất kỳ việc sử dụng tiếp theo nào, đặc biệt là cho mục đích thương mại, sẽ không được phép. Không có quyền hoặc giấy phép dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến nhãn hiệu, bản quyền, bằng sáng chế, v.v. sẽ được cấp cho người dùng.

Không cam kết - luật áp dụng

Nội dung trang web của Chúng tôi chỉ được sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam. Có thể việc quảng cáo hoặc mua bán các sản phẩm, dịch vụ và liệu pháp riêng lẻ được mô tả trên trang web này không được phép theo các quy định pháp luật có hiệu lực ở các quốc gia khác. Trang web này không được coi là quảng cáo cho các sản phẩm, dịch vụ và liệu pháp này tại các quốc gia đó. Xin lưu ý rằng các sản phẩm hiển thị trên trang web này có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia do quy định đăng ký khác nhau. 

Bất kỳ khiếu nại hoặc vụ kiện pháp lý nào có thể phát sinh liên quan đến trang web này hoặc việc sử dụng nó đều phải tuân theo sự giải thích của luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, các quy định của tư pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế bị loại trừ.

Đường dẫn liên kết

Chúng tôi cũng cung cấp các đường dẫn liên kết đến các trang web của bên thứ ba ngoài thông tin của chính Chúng tôi. Nội dung và thiết kế của các trang web bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web của bên thứ ba là đầy đủ hoặc chính xác. Các liên kết cũng không thể hiện sự chứng thực, hỗ trợ hay xác nhận nào về nội dung tại các trang được liên kết. Các tác giả riêng lẻ của các trang liên kết chịu trách nhiệm về thông tin, quan điểm và sự thật được trình bày trên trang web của họ. Điều này cũng đúng đối với các nhận xét được đưa ra trong sổ lưu bút, các hình thức thảo luận và danh sách e-mail. Tương tự như vậy, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật kỹ thuật của cả các liên kết và trang mục tiêu. Do đó, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào xảy ra thông qua việc sử dụng thông tin có trên các đường dẫn liên kết này hoặc việc sử dụng chính đường dẫn liên kết đó.

Thông tin liên lạc

© 2000 - 2024 Fresenius Kabi AG – Trang web này là trang con của Trang web Toàn cầu Fresenius Kabi (fresenius-kabi.com) thuộc sở hữu của Fresenius Kabi AG, một Công ty có địa chỉ tại Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Cộng Hòa Liên Bang Đức. Nội dung của trang web này, cụ thể là các văn bản, hình ảnh và đồ họa, được bảo vệ bởi bản quyền. Tất cả các quyền, bao gồm quyền sao chép kỹ thuật số và cơ học cũng như mọi quyền xuất bản ở dạng kỹ thuật số hoặc cơ học, cũng như quyền biên tập và dịch thuật, đều được bảo lưu.


Công Ty Cổ Phần Fresenius Kabi Việt Nam
Khu vực 8, Phường Nhơn Phú,
Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định,
Việt Nam
Điện thoại: +84 256 2221166
E-mail: vietnam.info@fresenius-kabi.com

 

Fresenius Kabi Vietnam JSC
Area 8, Nhon Phu Ward,
Quy Nhon City, Binh Dinh Province,
Vietnam
Phone (Điện thoại): +84 256 2221166
E-mail: vietnam.info@fresenius-kabi.com