Nhân viên của Chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm một cơ hội để tạo nên sự khác biệt?

Chúng tôi cố gắng thu hút và gắn kết những nhân viên có động lực cao, tận tâm và làm việc với  hiệu suất cao vì họ là chìa khóa cho sự thành công của Fresenius Kabi. Kỹ năng, kiến thức và tài năng của nhân viên là tài sản cốt lõi của công ty chúng tôi. Thành công của chúng tôi phụ thuộc vào hiệu suất và sự cống hiến của tất cả nhân viên của chúng tôi trên toàn cầu.

Chính sách Lương bổng và Phúc lợi

Chúng tôi áp dụng chính sách Lương bổng và Phúc lợi liên kết với hiệu suất của nhân viên và tạo ra động lực cho sự tăng trưởng và phát triển cá nhân.

Chính sách Lương bổng và Phúc lợi dựa trên hiệu suất của chúng tôi được thiết kế để

  • Hỗ trợ một nền văn hóa đa dạng và hướng đến hiệu suất cho phép Fresenius Kabi thưởng cho sự cống hiến
  • Cạnh tranh thị trường với các công ty cùng ngành
  • Thúc đẩy một nền văn hóa của sự trung thực và liêm chính

Các chương trình Phúc lợi khác nhau là một phần không thể thiếu trong chính sách đãi ngộ tổng thể của chúng tôi và phù hợp với luật pháp và thông lệ địa phương ở mỗi quốc gia. Chúng tôi thường xuyên tiến hành các nghiên cứu đánh  giá so sánh  theo các tiêu chuẩn toàn cầu để đảm bảo chính sách đãi ngộ của chúng tôi hấp dẫn và cập nhật.

Phương pháp tiếp cận toàn cầu của chúng tôi

Sự đa dạng và năng lực toàn cầu là nền tảng xác định cách tiếp cận toàn cầu của chúng tôi.

Giá trị của sự đa dạng

Chúng tôi coi trọng một nền văn hóa đa dạng - kiến thức, kinh nghiệm và cam kết của nhân viên rất quan trọng đối với thành công của chúng tôi. Nhờ sự hiện diện toàn cầu của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi có nền tảng kinh nghiệm và kiến thức đa dạng. Chúng tôi đánh giá cao sự đa dạng như một tài sản đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, phản ánh các thị trường khác nhau mà chúng tôi hoạt động. Bằng cách thúc đẩy văn hóa đa dạng, làm việc theo nhóm và hợp tác quốc tế, chúng tôi thúc đẩy sự tương tác giữa các phòng ban chức năng, khu vực địa lý và hệ thống cấp bậc.

Sự tác động lẫn nhau của nhiều quan điểm, ý kiến, nền tảng văn hóa và kinh nghiệm giúp chúng tôi phát huy hết tiềm năng của mình và gặt hái thành công.

Năng lực toàn cầu

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các kỹ năng và tài năng của tất cả nhân viên đều được đánh giá và sử dụng đầy đủ. Do đó, chúng tôi đánh giá các nhà quản lý của mình dựa trên các giá trị của chúng tôi thông qua các nguyên tắc và năng lực lãnh đạo toàn cầu. Hành động của chúng tôi được hướng dẫn bởi sự thấu hiểu rằng chúng tôi chỉ có thể duy trì tính cạnh tranh bằng cách thích ứng với các điều kiện toàn cầu đang thay đổi.

Sự đa dạng tại Fresenius Kabi

Chúng tôi đang mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên bất kể chủng tộc, tổ tiên, màu da, tôn giáo, giới tính, quốc tịch, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, quyền công dân, tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, tình trạng mang thai, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được pháp luật bảo vệ. Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của tất cả nhân viên tại nơi làm việc an ninh, hiệu quả, tôn trọng, an toàn và không phân biệt đối xử. Tại Fresenius Kabi, hành vi phân biệt đối xử không được dung thứ ở nơi làm việc hoặc trong quá trình tuyển dụng.