Ấn hành

 


Phát hành bởi:

Fresenius Kabi Vietnam JSC

Khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
Tỉnh Bình Định
Phone: +84 256 2221166
Fax: +84 256 2220498  
E-mail: vietnam.info@fresenius-kabi.com

© 2007 - 2019 Fresenius Kabi Vietnam JSC


Bản quyền:

Danh sách sau đây là bản quyền của một số hình ảnh được sử dụng trong trang Web​
 

© Alliance/fotolia.com
© ASDF_MEDIA/shutterstock.com
© BakiBG/thinkstock.com
© Brian Jackson/fotolia.com
© carballo/fotolia.com
© chagin/fotolia.com
© contrastwerkstatt/fotolia.com
© DragonImages/fotolia.com
© Edyta Pawlowska/fotolia.com
© everythingispossible/fotolia.com
© FotolEdhar/fotolia.com
© ​​goodluz/fotolia.com
© ​​ki33/fotolia.com
© Konstantin Yuganov/fotolia.com
© Kzenon/fotolia.com
© micromonkey/fotolia.com
© Monkey Business/fotolia.com
© ndoeljindoel/fotolia.com
© Photographee.eu/fotolia.com
© pressmaster/fotolia.com
© pressmaster/shutterstock.com
© Rido/fotolia.com
© sonya etchison/fotolia.com
© Sunny studio/fotolia.com
© Syda Productions/fotolia.com
© WavebreakMediaMicro/fotolia.com
© xy/fotolia.com
© yanlev/fotolia.com
© zimmytws/fotolia.com​​​​​​