Tuyên bố về Bảo vệ Dữ liệu đối với Các Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe

Thông tin về việc bảo vệ dữ liệu đối với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khi cung cấp một dịch vụ hoặc tương tác với chúng tôi

Cập nhật lần cuối vào tháng 8 năm 2020, xem phiên bản trước

Vì bạn là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe (CGCSSK) cung cấp một dịch vụ hoặc có tương tác với Fresenius Kabi Việt Nam (“chúng tôi”), chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng một số dữ liệu cá nhân nhất định từ bạn.

Tuyên bố về Bảo vệ Dữ liệu này cung cấp cho bạn thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân trong mối quan hệ của bạn với chúng tôi với vai trò là CGCSSK.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp khác, ví dụ: khi bạn truy cập vào website của chúng tôi hoặc khi bạn là đầu mối liên hệ kinh doanh cho các sản phẩm hoặc dịch vụ. Vui lòng xem thông tin cụ thể về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp trên