Biểu mẫu liên hệ về bảo vệ dữ liệu

Bằng việc sử dụng biểu mẫu này bạn có thể gửi một yêu cầu về việc truy cập, đính chính, xóa hay hạn chế việc sử dụng thông tin của bạn. Thêm nữa, trong một vài trường hợp bạn có thể yêu cầu cung cấp một bản sao về thông tin của bạn hay yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin đó cho một tổ chức khác (có thể chuyển đi được).

Nếu bạn muốn gửi yêu cầu đến một công ty khác trong tập đoàn Fresenius Kabi, vui lòng điều hướng trang web này đến quốc gia mà tổ chức đó đặt trụ sở. Địa chỉ trang web có thể được tìm thấy ở đây​.

Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc tại tuyên bố về Bảo vệ Dữ liệu đối với Yêu cầu của Chủ thể Dữ liệu.

The Fields marked with * are mandatory. Please fill in.