Fresenius Kabi Việt Nam

Lịch sử Fresenius Kabi Việt Nam

  • 08/03/2007: Thành lập Văn phòng đại diện Fresenius Kabi Asia Pacific Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh
  • 29/11/2008: Thành lập Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar (đến 21/06/2018: đổi tên thành Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam)
  • 06/09/2011: Thành lập VPĐD tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam
  • 17/10/2011: Thành lập VPĐD tại Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam