ไตวายหรือไตล้มเหลว (Renal Insufficiency)

หน้าที่หลักของไตทั้ง 2 ข้างของคนเราก็คือ กำจัดของเสียจากกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย โดยเฉพาะของเสียจากกระบวนการเผาผลาญโปรตีน ออกจากร่างกาย นอกจากนี้ ไตยังทำหน้าที่อื่นๆ ได้แก่ การรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย ควบคุมสถานะของเกลือแร่และกระบวนการอื่นๆ ในร่างกาย ภาวะไตวายหรือไตล้มเหลวหมายถึงการหยุดการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดที่กล่าวมาและก่อให้เกิดความผิดปกติอย่างรุนแรงในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารโดยรวมของร่างกาย 

อาการเด่นของไตวายหรือไตล้มเหลวก็คือการสะสมของยูเรียในเลือด โดยยูเรียเป็นผลิตภัณฑ์ของเสียจากการสลายตัวของโปรตีนและจำเป็นต้องถูกกำจัดออกจากร่างกายผ่านไตทั้งสองข้าง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบริโภคโปรตีนหรือกรดอะมิโนอย่างเพียงพอในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายหรือไตล้มเหลว

ทั้งในโรคไตเรื้อรังและโรคไตเฉียบพลัน ความบกพร่องในการทำหน้าที่ต่างๆ ของไต จะส่งผลให้เกิดการสะสมของเสียในร่างกายและการไร้ความสามารถของร่างกายในการควบคุมสภาวะของเกลือแร่และสมดุลของน้ำหรือของเหลวในร่างกาย โดยในกรณีของโรคไตเฉียบพลัน ความผิดปกติเหล่านี้มักสามารถแก้ไขให้เป็นปกติได้ แต่ขณะที่ความผิดปกติเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถแก้ไขให้เป็นปกติได้ในกรณีของโรคไตเรื้อรัง

โรคไตเรื้อรังมีอาการแสดงออกที่สำคัญอย่างชัดเจนก็คือ การสูญเสียการทำงานของไตอย่างรวดเร็ว อาการต่างๆ ของโรคไตวายระยะสุดท้ายจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นและจำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายไต หรือจำเป็นต้องได้รับการฟอกไตอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะมีชีวิตรอด

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายหรือไตล้มเหลว จำเป็นต้องได้รับโภชนาการเสริมพิเศษโดยเฉพาะ การบริโภคโปรตีนหรือกรดอะมิโนอย่างเพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการเกิดภาวะร่างกายขาดโปรตีน ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่บริโภคโปรตีนหรือกรดอะมิโนมากเกินไปจนเป็นสร้างการภาระที่หนักขึ้นให้กับไตในการกำจัดของเสียที่เป็นผลผลิตจากการเผาผลาญโปรตีนออกจากร่างกาย

เฟรเซนีอุส คาบี  มีผลิตภัณฑ์พิเศษทางโภชนาการคลินิกสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งโภชนาการคลินิกชนิดที่ให้ทางสายยางให้อาหารผ่านทางเดินอาหารและชนิดที่ให้ผ่านทางหลอดเลือดดำ เพื่อช่วยให้ความแน่ใจว่าผู้ป่วยจะมีภาวะโภชนาการที่สมดุลอย่างเหมาะสมที่สุด