ภาพรวมของความรับผิดชอบของเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความหมายต่อเราอย่างไร

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในตลาดการดูแลสุขภาพทั่วโลก เราต้องการกําหนดอนาคตของการดูแลสุขภาพและวางตัวเราให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

Pierluigi Antonelli ประธานบริษัทและซีอีโอของ Fresenius Kabi

Pierluigi Antonelli

"ความใส่ใจในชีวิต" (Caring for life) คือพันธกิจขององค์กรและจริยธรรมของเรา นั่นเป็นเหตุผลที่ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นส่วนสําคัญของภารกิจในการนํายาและเทคโนโลยีที่จําเป็นให้อยู่ในมือของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในขณะที่พวกเขาทํางานเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับการรักษาผู้ป่วย

แต่ภารกิจของเรายังคลอบคลุมนอกเหนือไปมากกว่าการดูแลชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งเรายังให้ความสัมพันธ์กับสังคมโดยรวมด้วย เราจึงถือว่าการเป็นพลเมืองที่ดีมีความสําคัญต่อการดําเนินงานของเรา เราใส่ใจในชุมชนท้องถิ่นของพนักงาน ตลอดจนการปกป้องสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
 

หน้าที่ของบริษัทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก

โลกของเรากําลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเร่งด่วน ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียทรัพยากร โรคระบาด และความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมรอบตัวเรา เราสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อเราทํางานร่วมกัน

การมีส่วนร่วมของพลเมืองเป็นสิ่งจําเป็นอย่างไม่ต้องสงสัย แต่เราเชื่อมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า บริษัทต่างๆจะต้องมีบทบาทสําคัญในการแก้ปัญหาความท้าทายทางสังคมและระบบนิเวศ

การดําเนินธุรกิจแบบมีความรับผิดชอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ที่บริษัทต้องมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนความคิดริเริ่มที่ส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการชักจูงจะสามารถช่วยกําหนดอนาคตที่ดีกว่า ครอบคลุม และยั่งยืนมากขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมคือเรื่องสำคัญของเรา

เราสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งเน้นไปที่ห้าสาขาการดําเนินการ  

ความรับผิดชอบต่อสังคมฝังอยู่ในการดําเนินธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา ความรับผิดชอบต่อสังคมคลอบคลุมห้าประเด็นสําคัญ: พนักงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ จริยธรรมทางธุรกิจ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าของความรับผิดชอบต่อสังคม

เราทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการดำเนินการด้านความยั่งยืนของเรา การขับเคลื่อนด้วยค่านิยมของบริษัท การพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ และการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมช่วยให้บริษัทของเราเติบโตอย่างยั่งยืน

เราเน้นเรื่องความโปร่งใสในประสิทธิภาพของความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราได้รายงานวิธีการการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม  และผลลัพธ์ในรายงานความยั่งยืนของ Fresenius Group เป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ เรายังเข้าร่วมการประเมิน เช่น EcoVadis เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางปฏิบัติของเรามีประสิทธิภาพ