วาระเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา: การช่วยเหลือสังคม

วาระเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของเราเป็นมากกว่าแค่การทําในสิ่งที่ถูกต้อง มันเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งให้บริการทั้งผู้คนและโลกใบนี้ ดังนั้นเราจึงได้บูรณาการCSR ให้เข้ากับระบบการจัดการของเราทั่วทั้งองค์กรของเรา

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ข้อของสหประชาชาติเป็นกรอบสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกและทําหน้าที่เป็นเข็มทิศสําหรับธุรกิจเช่นเรา ในการรับมือกับความท้าทายทางสังคม สิ่งแวดล้อมและ เศรษฐกิจ

ในฐานะบริษัทด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก เรากําลังดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ซึ่งมีห้าด้านในการดําเนินการที่ ทำให้ CSR ของเราเป็นจริง: สิ่งแวดล้อม ชุมชน จริยธรรมทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ และพนักงาน


ธุรกิจของเราและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ในฐานะ บริษัท ด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกเราทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับโลกดังต่อไปนี้โดยเฉพาะ

 

นอกจากนี้เรายังเห็นศักยภาพในการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อเป้าหมายความยั่งยืนเหล่านี้ในอนาคต 

การดําเนินการห้าด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเรา

แม้ว่า SDGs จะสร้างความคาดหวังทางสังคมโดยรวม แต่เรามุ่งเน้นภายในสามด้าน เพื่อให้การดําเนินการที่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเราเป็นจริง:

  • ความคิดริเริ่มและโปรแกรมการเรียนรู้สําหรับพนักงานของเรา
  • ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง และปลอดภัยของเรา ตลอดจนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของเรา
  • วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความโปร่งใสของเรา สะท้อนให้เห็นในจริยธรรมทางธุรกิจของเรา

นอกจากนี้ด้วยการดําเนินธุรกิจของเราจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินการอีกสองด้าน:

  • ชุมชนที่เราให้บริการ
  • สิ่งแวดล้อม

ด้วยความคิดริเริ่มในการเป็นพลเมืองที่ดีของเรา ตลอดจนความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทำให้เรากําลังจะปิดช่องว่างวาระ CSR ของเรา

การดําเนินการทั้งห้าด้านนี้มีความสําคัญต่อความสําเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทของเรา สิ่งทั้งหลายนี้สนับสนุนการเติบโตของเราอย่างต่อเนื่องและช่วยให้เราสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการดูแลสุขภาพทั่วโลก การดูแลรักษาผู้ป่วยและสังคมโดยรวม

Nurse comforting a patient

สรุปวาระความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป็นกรอบแนวทางสําหรับกิจกรรม CSR ของเรา

สิ่งแวดล้อมถูกคุกคามจากการสูญเสียทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นเสาหลักของการดําเนินงานของเราและช่วยให้เรามีส่วนสนับสนุนใน สี่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

สังคมของเราเผชิญกับความท้าทาย เช่น ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคม เราใส่ใจในชุมชนที่เราเป็นสมาชิกและสนับสนุนความคิดริเริ่มของพนักงานทั่วโลก ในบริบทนี้การเป็นพลเมืองที่ดีเป็นอีกเสาหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา

เรายึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจโดยการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนสูงสุดในการทํางานและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เราปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการติดสินบน การทุจริต และการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณอื่นๆ

ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราเป็นทุกคำตอบของการดูแลด้านสุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง ในขณะที่มีส่วนสนันสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของตลาดเป้าหมายของเรา

พนักงานของเราเข้าใจลึกซึ้งกับพันธกิจของเรา "ความใส่ใจในชีวิต" (Caring for life) พวกเขามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายอย่างยั่งยืน