จริยธรรมทางธุรกิจ

วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส

การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำตามศีลธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นผลดีต่อธุรกิจอีกด้วย โดยจากข้อมูลของ Edelman Trust Barometer ปี 2021 ผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามจำนวน 76% กล่าวว่าพวกเขาจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทที่พวกเขาไม่ไว้วางใจ

ไม่ต้องสงสัยเลย: จริยธรรมทางธุรกิจมีผลกระทบอย่างมากต่อการสร้างความไว้วางใจ การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กร การตอบสนองความต้องการของลูกค้าการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินและการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในห่วงโซ่อุปทาน

นั่นเป็นเหตุผลที่จริยธรรมทางธุรกิจมีบทบาทสําคัญในหัวข้อ CSR ของเรา

ความสําเร็จของเราขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของเราซึ่งเป็นหนึ่งในหกค่านิยมหลักของเรา ค่านิยมเหล่านี้เป็น DNA ของวัฒนธรรมองค์กรของเราซึ่งแสดงถึงสิ่งที่เรายืนหยัด ได้แก่: ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า การรักษาคุณภาพความซื่อสัตย์ การทํางานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ ความใส่ใจและความมุ่งมั่น เราใช้ค่านิยมเหล่านี้ในการทํางานประจําวันของเรา ทุกการตัดสินใจที่เราทําและการมีปฏิสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ ลูกค้า บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป

สําหรับเราความซื่อสัตย์ หมายถึง การทําสิ่งที่ถูกต้องภายใต้ข้อกําหนดทางกฎหมายและสิ่งที่อยู่นอกเหนือไปจากกฎหมาย เราได้สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พนักงานของเราทั่วโลกยึดถือทุกวัน แต่การนำไปใช้ในชีวิตจริงต้องใช้ความพยายามจากทีมงาน

เราร่วมกันเคารพสิทธิมนุษยชน ทำให้ห่วงโซ่อุปทานนั้นยั่งยืน ขจัดการติดสินบนและการทุจริต และไม่ยอมให้มีการละเมิดการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า เราปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาของเราและดําเนินการด้วยมาตรฐานระดับสูงในด้านความซื่อสัตย์และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เนื่องจากจริยธรรมนั้นอยู่คู่กับธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมเหล่านี้ เราได้รับความไว้วางใจ ส่งเสริมชื่อเสียง และขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

people working in office

จริยธรรมทางธุรกิจและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ด้วยกิจกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของเราเราสนับสนุน SDG 8 เป็นหลัก
 

SDG 8 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง  ครอบคลุม และยั่งยืน ตลอดจนการจ้างงานที่มีประสิทธิผลอย่างเต็มที่และงานที่มีคุณค่าสําหรับทุกคน การลงทุนของเราส่งเสริมนวัตกรรมและการศึกษาในท้องถิ่นในประเทศที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ความพยายามเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่มั่นคง ครอบคลุม และยั่งยืน นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าการปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและมั่นคงสําหรับคนงานทุกคนเป็นสิ่งสําคัญโดยการประเมินอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และอื่นๆ เราคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ของเรายึดมั่นในหลักการทางจริยธรรมของเราเช่นกัน เราเรียกใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นความมุ่งมั่นของเราในการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร

การประพฤติที่ไม่เหมาะสมบ่อนทําลายการแข่งขันที่เป็นธรรม ทําลายความน่าเชื่อถือของเรา และท้ายที่สุดเป็นภัยต่อการทําธุรกิจของเรา ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่เข้มงวด ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายท้องถิ่นในประเทศต่างๆ  เรารับรองสิ่งนี้โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเราและมีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและใช้ระบบการจัดการที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของเราสร้างขึ้นจากค่านิยมของ เฟรเซนีอุส คาบี และแนะนําเราเมื่อเราเผชิญกับปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือสถานการณ์ทางจริยธรรมที่ยากลำบาก เป็นกรอบการทํางานที่กำหนดให้ปฏิบัติตามและนําเราไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องโดยไม่คํานึงถึงลําดับชั้นและชี้แจงภารกิจของเรา ค่านิยมและหลักการของเรา

Fresenius Kabi Code of Conduct

Filename
Fresenius-Kabi-Code-of-Conduct-2022.pdf
Size
7 MB
Format
pdf
Fresenius Kabi Code of Conduct

จรรยาบรรณของผู้ติดต่อทางธุรกิจ

เราให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจเฉพาะกับพันธมิตรที่ยึดถือมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดร่วมกันกับเรา เราคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจและซัพพลายเออร์ของเรายึดมั่นในหลักการทางจริยธรรมของเราในเอกสารสัญญาต่าง ๆ และเราได้กําหนดความคาดหวังเหล่านั้นไว้ในจรรยาบรรณของผู้ติดต่อทางธุรกิจ

Fresenius Kabi Third Party Code of Conduct

Filename
Fresenius-Kabi-Third-Party-Code-of-Conduct.pdf
Size
2 MB
Format
pdf
Fresenius Kabi Third Party Code of Conduct

ระบบการจัดการการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การป้องกันการละเมิดกฎระเบียบอาจไม่เพียงพอ – ต้องกำหนดและมีบทลงโทษด้วย เราได้ใช้ระบบการจัดการการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งอ้างอิงตามกฎและแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ โดยระบบดังกล่าวนี้มีที่มาจากหลักการสำคัญ 3 อย่าง ได้แก่: การป้องกัน การตรวจเฝ้าระวัง และการตอบสนอง

การป้องกันการละเมิดกฎระเบียบ

เครื่องมือกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรามุ่งเน้นไปที่การป้องกัน ซึ่งรวมถึง: 

  • การให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
  • ดําเนินการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ
  • สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน
  • ให้คําปรึกษา นโยบายที่มีผลบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เครื่องมือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรายังช่วยให้ผู้จัดการของบริษัทลูกในแต่ละประเทศของเราให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับการปัจจัยต่างๆ ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เราตรวจสอบปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทุกปีและกําหนดมาตรการตรวจสอบสําหรับบริษัทลูกที่มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

การตรวจเฝ้าระวังการละเมิดกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น:

เพื่อให้สอดคล้องกับ "นโยบายกล้าพูดความจริง" เราสนับสนุนอย่างยิ่งให้พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และบุคคลภายนอกส่งรายงานโดยตรงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของเราไปยังช่องทางการรายงานที่กำหนดทั่วโลกของเรา

การตอบสนองต่อการละเมิดกฎระเบียบ:

เราแต่งตั้งทีมงานดูแลคดีเพื่อตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน เมื่อตรวจพบการละเมิดเราจะดําเนินการตอบสนองทันที เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการภายในและปรับปรุงมาตรการการปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

การรายงานการประพฤติมิชอบ

เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เราสนับสนุนอย่างยิ่งให้พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และบุคคลภายนอก ส่งรายงานใด ๆ เกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นหรือข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของเราไปยังช่องทางการรายงานที่กำหนดทั่วโลกของเรา

คุณสามารถเขียนอีเมลถึง compliance@fresenius-kabi.com เพื่อสอบถาม ขอคําแนะนํา หรือรายงานเหตุสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ

นอกจากนี้ เรายังมีช่องทางการรายงานที่พร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถรายงานการละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นได้ และยังสามารถรายงานได้โดยไม่เปิดเผยตัวตนและมีบริการล่ามแปลภาษา คุณสามารถรายงานในช่องทาง www.complianceactionline.ethicspoint.com

คําถามหรือรายงานใดๆ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างระมัดระวังโดยคณะผู้ตรวจการของ Fresenius Kabi Ombudspanel ซึ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นอิสระนี้มีประสบการณ์เป็นผู้สืบสวนทั่วโลกที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ เฟรเซนีอุส คาบี

เราไม่ยอมให้มีการตอบโต้ผู้รายงานเหตุต่างๆ โปรดดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการคดีของเราและช่องทางการรายงานอื่นๆ ใน "นโยบายกล้าพูดความจริง" ของเรา

ขอบคุณที่กล้าพูดและช่วยรักษาความซื่อสัตย์สุจริต!

หัวข้อที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา

การเคารพสิทธิมนุษยชน

เรามีเป้าหมายที่จะรักษาสิทธิมนุษยชนและให้ความสนใจแก่บรรยากาศการทํางานที่มีความเป็นธรรมและปลอดภัย การรักษาสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคม การเจรจาต่อรองร่วมกัน และการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน เราประณามการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับหรือเอารัดเอาเปรียบและการใช้แรงงานทาสสมัยใหม่ เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ

เฟรเซนีอุส คาบี ยึดมั่นที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน เราเน้นย้ำคำมั่นนี้ด้วยแถลงการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของเรา.

การสร้างความมั่นใจในห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

เราคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจและซัพพลายเออร์อย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของเรา เราคาดหวังให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ติดต่อทางธุรกิจของเรา เพื่อกำหนดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เราจะดําเนินการตรวจสอบสถานะก่อนร่วมกัน ซึ่งช่วยในการตรวจเฝ้าระวังข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเรายังคงรักษามาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติกฎระเบียบในระดับสูงของเรา

การต่อสู้กับการติดสินบนและการทุจริต

เรายึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการติดสินบน (ABC) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราได้ดําเนินการตามนโยบาย ABC ทั่วโลกที่ครอบคลุมพร้อมด้วยกฎระเบียบและหลักการที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการติดสินบนและการทุจริตภายในบริษัท และกับบุคคลภายนอก. 

ไม่ยอมให้มีการละเมิดในการต่อต้านการผูกขาด

พนักงานทุกคนต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดและในการทําธุรกรรมใด ๆ   นโยบายต่อต้านการผูกขาดทั่วโลกของเราให้ความสําคัญกับการประเมินความเสี่ยง การควบคุมธุรกรรมที่ละเอียดอ่อน การจัดฝึกอบรมและการสื่อสาร การรายงานคดีต่อต้านการผูกขาดและการแก้ไขเยียวยา การตรวจเฝ้าระวังและการสนับสนุนทางกฎหมาย เราจัดทํานโยบายที่ครอบคลุมในการดําเนินธุรกิจและนิติบุคคลทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการต่อต้านการผูกขาด