ความห่วงใยที่สร้างขึ้นจากคุณภาพ

ความเป็นเลิศด้านการผลิตและการบริการในทุกขั้นตอน

หนทางที่สร้างขึ้นจากความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ

การจัดหายาและเทคโนโลยีเพื่อช่วยชีวิต ไม่สามารถเปิดโอกาสสําหรับข้อผิดพลาดหรือการประนีประนอม นั่นคือเหตุผลสําหรับเรา ที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นและแล้วเสร็จด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุดตราบที่สามารถเป็นได้ ธุรกิจและชื่อเสียงระดับนานาชาติของเรา รวมถึงความมุ่งมั่นในการดูแลชีวิต ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เราจึงนํากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบุคคลากร ทั้งหมดทั่วโลกเข้าสู่กระบวนการประเมินอย่างต่อเนื่อง

ระบบการจัดการคุณภาพของเราช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงตอบสนองความคาดหวังของคู่ค้าและลูกค้าของเรา จากความร่วมมือที่ใกล้ชิด ยั่งยืน และประสบความสําเร็จพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของเราในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดโดยไม่ยึดติดกับกับความสําเร็จในอดีต ระบบการจัดการคุณภาพของเราผูกพันอย่างเข้มงวดกับมาตรฐานสากล ISO 9001 และได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอระหว่างการตรวจสอบคุณภาพภายในและการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจสอบภายนอก ปัจจุบันเรามีใบรับรอง ISO 9001 ครอบคลุมองค์กรของเราประมาณ 110 แห่งซึ่งประกอบด้วย หน่วยการตลาด, compounding centers และหน่วยการผลิตทั่วโลก เราขยายการบูรณาการอย่างต่อเนื่องขององค์กร เฟรเซนีอุส คาบี เข้ากับการรับรองภายใต้เครือข่าย ISO 9001 ของเรา

การปฏิบัติตามข้อกําหนดที่วางใจได้

การสร้างทางออกด้วยจิตสํานึก 

ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และคํามั่นสัญญาที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานทางธุรกิจที่สูงสุดเป็นเสาหลักของความมุ่งมั่นด้านคุณภาพของเรา เรามุ่งมั่นที่จะผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราตรงเวลาและเป็นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัย เราตรวจสอบกระบวนการผลิตและการจัดจําหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อความน่าเชื่อถือสูงสุดของผลิตภัณฑ์และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย เราลงทุนอย่างมากในการฝึกอบรมพนักงานของเราในขณะที่ดําเนินการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการความเสี่ยงและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ