ความมุ่งมั่นที่เรามีให้กับชุมชน

เห็นคุณค่าในคุณภาพชีวิตของคนรอบข้าง

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการด้วยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาชุมชนและจัดการกับความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์ในหลายแง่มุม เช่น ผลกระทบทางสังคมในเชิงบวก ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ดีขึ้น และการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำ แต่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยืดหยุ่น

เราตระหนักดีว่าธุรกิจของเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาที่ชุมชนของเราเผชิญอยู่ การมีส่วนร่วมทางสังคมของเรานั้นเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมองค์กรของเรา การกระทําของเราเน้นการสร้างคุณค่าให้กับทั้ง บริษัท และสังคมโดยรวม

เพราะเราใส่ใจชุมชนที่เราอยู่ เราจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้ดีขึ้น เราบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดย การดูแลและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพ รวมถึงการสนับสนุนชุมชน โดยสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถเป็นที่พึ่งพาให้ชุมชนของเราได้ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดใหญ่ทั่วโลก ภัยธรรมชาติ และช่วงเวลาที่ท้าทายอื่น ๆ ซึ่งนําไปสู่ความไว้วางใจ ความใกล้ชิดกับชุมชนที่มากขึ้น และสุขภาพที่ดีสําหรับเราทุกคนในอนาคตการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสําหรับชุมชน

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับทุกคน

การดูแลสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและจําเป็นต่อสังคม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับการดูแลสุขภาพ ในฐานะ บริษัทด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกเรามีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้การดูแลสุขภาพและการแพทย์สามารถเข้าถึงผู้ที่ต้องการได้มากที่สุด นั่นคือเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้รับการพัฒนาโดยคํานึงถึงความสําคัญสูงสุดนั่นคือ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลก

การมุ่งเน้นด้านสุขภาพของเราสะท้อนให้เห็นในโครงการต่อเนื่องหลายโครงการ ตั้งแต่การบริจาค การสนับสนุนทางการเงิน ไปจนถึงการรณรงค์สร้างความตระหนัก เรามีส่วนร่วมทางสังคมมากขึ้นในการบรรเทาความเจ็บป่วย และภารกิจ "ความใส่ใจในชีวิต" (Caring for life) จึงกลายเป็นจุดประสงค์หลักของเรา และเป็นจิตวิญญาณที่รวมเพื่อนพนักงานมากกว่า 43,000 คนของเราทั่วโลกเข้าด้วยกัน

พันธมิตรในการบรรเทาภัยพิบัติ

เรามีทีมฉุกเฉินที่ดูแลโดยสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร จะช่วยเหลือทันทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมฉุกเฉินนี้จะประสานงานและเฝ้าติดตามมาตรการการช่วยเหลือ

การให้ความรู้ด้านสุขภาพ

สุขภาพที่ดีเริ่มด้วยความรู้ที่ดี

การให้ความรู้ด้านสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการส่งเสริม และรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของ บุคคล ชุมชน และโลก ด้วยเหตุนี้ภารกิจ "ความใส่ใจในชีวิต" (Caring for life) ของเรา ช่วยให้เราสามารถสร้างผลกระทบที่ดีได้มากกว่ายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

เราต้องการปรับปรุงการให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยการให้ข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา นอกจากนี้เรายังสนับสนุนและมีส่วนร่วมในร้านยา โรงเรียนแพทย์ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และเป็นอาสาสมัครในโครงการสำหรับเด็กการสนับสนุนในพื้นที่ใกล้เคียง

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้

เราทุกคนอยู่ในชุมชนเดียวกัน แต่เราเชื่อว่าการช่วยเหลือชุมชนเริ่มต้นจากในละแวกบ้านของคุณเอง นั่นคือเหตุผลที่เราสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นด้วยการเพิ่มคุณค่าในทุกที่ที่บริษัทเราตั้งอยู่

เราสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรผ่านการบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ เราช่วยเหลือในกิจกรรมการกุศล เช่น การปลูกต้นไม้ การทําความสะอาด และงานการกุศล นั่นเป็นเพราะเราให้ความสําคัญกับการตอบแทนชุมชนของเราอย่างแท้จริง