สารน้ำทดแทนปริมาณเลือด (Blood Volume Substitution)

ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำประมาณ 50-60% ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อเยื่อและเซลล์ของร่างกาย (ยกตัวอย่าง ผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัม จะมีน้ำอยู่ในร่างกายประมาณ 35-40 ลิตร) ขณะที่ปริมาณเลือดในผู้ใหญ่คนหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ 1 ใน 12 ส่วนของน้ำหนักร่างกายทั้งหมด (ยกตัวอย่าง ผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัม จะมีปริมาณเลือดอยู่ราวๆ 5-6 ลิตร)

การสูญเสียปริมาณเลือดและของเหลวในร่างกายในปริมาณมากๆ (ยกตัวอย่าง เนื่องจากการผ่าตัดหรือได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง) ควรได้รับการแก้ไขในทันทีด้วยการให้สารน้ำต่างๆ ทางหลอดเลือดดำ เช่น การให้สารทดแทนปริมาณเลือด และ/หรือ สารน้ำเกลือแร่ของเลือด (electrolytes) เพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะอวัยวะทำงานผิดปกติที่เป็นผลมาจากปริมาณเลือดในร่างกายต่ำมาก (Hypovolemia)