กลุ่มธุรกิจของ เฟรเซนีอุส คาบี

Our Business Fields

ยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (Intravenously Administered Drugs)

เฟรเซนีอุส คาบี มียาสามัญที่ให้ทางหลอดเลือดดำหลายตัวที่ครอบคลุมหลายกลุ่มตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ได้แก่ ยารักษามะเร็ง ยาระงับความรู้สึกและยาระงับปวด ยาต้านการติดเชื้อและยาสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต โดยเรามีเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในการบริหารยาเหล่านี้โดยเฉพาะ  

การรักษาด้วยการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Therapy)

เฟรเซนีอุส คาบี มีผลิตภัณฑ์หลายตัวสำหรับการทดแทนของเหลวและเลือดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มการรักษานี้ของเรายังรวมถึงเทคโนโลยีการให้ยาต่างๆ ทางหลอดเลือดดำและอุปกรณ์นำส่งยาชนิดใช้แล้วทิ้งสำหรับการให้ยาทางหลอดเลือดดำด้วย

โภชนาการทางคลินิก (Clinical Nutrition)

เฟรเซนีอุส คาบี เป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่บริษัทของทั่วโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการทางหลอดเลือดดำและการให้โภชนาการผ่านทางเดินอาหาร (ให้อาหารโดยทางจิบ กิน หรือ ผ่านทางสายยางให้อาหาร) รวมทั้งเครื่องควบคุมการให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหาร และอุปกรณ์ให้อาหารทางหลอดเลือดดำชนิดใช้แล้วทิ้ง

Parenteral nutrition avoids the gastrointestinal tract Enteral nutrition uses the gastrointestinal tract

อาหารสำหรับฉีด (ภาพซ้ายมือ) จะให้ผ่านทางหลอดเลือดดำ ส่วนอาหารผ่านทางลำไส้ (ภาพขวามือ) จะให้ผ่านทางเดินอาหาร

ทั้งโภชนาการทางหลอดเลือดดำและโภชนาการผ่านทางเดินอาหาร มุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติหรือรับประทานได้แต่ไม่เพียงพอ ซึ่งเหมาะสำหรับการดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยหนักที่มีภาวะทุพโภชนาการ นอกจากนี้ เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล เฟรเซนีอุส คาบี  ยังมีบริการเคลื่อนที่สำหรับการดูแลและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องและอย่างทันท่วงทีอีกด้วย

ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars)

ในด้านยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilars) เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งใช้สำหรับโรคภูมิต้านตนเองและมะเร็ง

เครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีการถ่ายเลือด (Medical Devices and Transfusion Technology)

เฟรเซนีอุส คาบี  มีเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำหรับบริหารยาสามัญที่ให้ทางหลอดเลือดดำ การรักษาที่ให้ทางหลอดเลือดดำและผลิตภัณฑ์โภชนาการทางคลินิก ในด้านเทคโนโลยีการถ่ายเลือด เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับการเก็บรวบรวมและแยกส่วนประกอบต่างๆ ของเลือด รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับการรักษาเลือดของผู้ป่วยด้วยระบบ apheresis ด้วยการแยกเอาส่วนประกอบชนิดใดชนิดหนึ่งออกจากตัวผู้บริจาคแล้วคืนส่วนอื่นที่เหลือทั้งหมดกลับคืนสู่ร่างกายของผู้บริจาค

Safe and Efficient Administration of Lifesaving Fluids

Safe and Efficient Administration of Live-Saving Fluids

TPE (Therapeutic Plasma Exchange) คือการแลกเปลี่ยนพลาสมาเพื่อการรักษา