Vyhlásenie o ochrane súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Teší nás váš záujem o spoločnosť Fresenius Kabi s.r.o., so sídlom Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 251 35 228, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 52618 (ďalej len „Fresenius Kabi“). Ochrana vášho súkromia  je pre nás dôležitá. Chceli by sme vás informovať o tom, akým spôsobom spracovávame osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho  parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR”), o aké druhy informácií ide a vysvetliť vám, ako sa tieto informácie používajú.

Ďalej by sme vás chceli informovať o tom, že naše webové stránky obsahujú odkazy na externé weby, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane súkromia nevzťahuje. Miestne webové stránky jednotlivých dcérskych spoločností skupiny Fresenius Kabi navyše môžu obsahovať odlišné vyhlásenia o ochrane súkromia. V takých prípadoch platí, že na návštevy daných webových stránok sa vzťahujú vyhlásenia o ochrane súkromia platné pre dané webové stránky.

Spracovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať a používať v nasledujúcich situáciách:

Pri návšteve našich webových stránok

Ako pri väčšine iných webov, aj my zhromažďujeme údaje o vašich návštevách našich stránok. Robíme tak preto, aby sme mohli naše webové stránky so všetkými ich funkciami optimalizovať pre vami používané zariadenie, alebo aby sme mohli uložiť vaše preferencie pre potreby vášho aktuálneho alebo budúceho prezerania. Počas návštev našich webových stránok sa štandardne zhromažďujú tieto údaje internetového protokolu: 

•    názov vášho poskytovateľa služieb (IP adresa)
•    webové stránky, z ktorých ste sa dostali na naše stránky
•    navštívené stránky
•    váš typ internetového prehliadača a 
•    dátum a dĺžka vašej návštevy.  

Vaša IP adresa bude pseudoanonymizovaná – vymažú sa z nej posledné tri číslice. Vďaka tomuto opatreniu vás nebudeme môcť priamo identifikovať ako konkrétnu osobu. Tieto údaje vymažeme do jedného mesiaca. 

Ak ste naším zákazníkom

Ak ste naším zákazníkom, spracovávame vaše osobné údaje na základe právnych dôvodov stanovených GDPR, hlavne na nasledujúce účely:
a) zabezpečenie účasti na firemných alebo iných akciách;
b) zabezpečenie komunikácie;
c) propagačné činnosti;
d) potvrdenie dodávateľského vzťahu;
e) zabezpečenie registrácie, ubytovania, dopravy a certifikátu na kongrese;
f) poskytovanie školenia;
g) poskytovanie servisnej podpory;
h) poskytovanie informačnej podpory;
i) vybavovanie reklamácií;
j) aktualizácia CRM;
k) tvorba zákazníckych Target listov a vykazovanie aktivít produktových špecialistov;
l) poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a produktov enterálnej výživy;
m) zber informácií o nežiaducich účinkoch liečivých a zdravotníckych prostriedkov;
n) zabezpečenie dopravy a ubytovania na pracovnej ceste;
o) poskytovanie služieb Nutričného kuriéra.

Ak sa vaše osobné údaje nespracovávajú na niektorý z vyššie uvedených účelov na základe iného právneho dôvodu stanoveného  GDPR, t.j. na základe plnenia zmluvy alebo rokovania o uzatvorení zmluvy, na základe plnenia zákonnej povinnosti, kvôli ochrane vašich životne dôležitých záujmov, kvôli plneniu úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti Fresenius Kabi, získavame váš slobodný a informovaný súhlas s ich spracovávaním.

Vaše osobné údaje spracovávame na vyššie uvedené účely len počas nevyhnutného obdobia, teda hlavne počas trvania zmluvného vzťahu a následne počas obdobia určeného príslušným právnym predpisom. V prípade získania vášho súhlasu so spracovávaní údaje spracovávame do jeho odvolania, resp. konkrétnu dobu spracovávania uvádzame v texte daného súhlasu.

Cookies

V niektorých častiach našich webových stránok používame cookies. Podrobnejšie informácie o používaní cookies nájdete tu.

Keď nám aktívne poskytnete informácie v súvislosti so žiadosťou alebo prieskumom

Budeme zhromažďovať a spracovávať údaje, ktoré ste nám aktívne poskytli napr. pri vyplňovaní on-line formulárov alebo prieskumov, alebo keď ste nás kontaktovali inou formou, napríklad  e-mailom, telefonicky alebo poštou. V prípade on-line formulárov sa účel, na ktorý nám poskytujete svoje osobné údaje, uvádza v samotnom formulári. 
Ak nás kontaktujete prostredníctvom našich stránok, ukladáme tieto informácie: 

•    vaše meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, faxové číslo;
•    spoločnosť, profesia;
•    typ žiadosti a prípadne ďalšie informácie na účely odpovede na vašu otázku.  

Robíme tak s vašim predchádzajúcim súhlasom, prípadne z iných právnych dôvodov určených  GDPR. Tieto informácie nebudeme používať na to, aby sme vás ďalej kontaktovali, ak nám na to nedáte svoj výslovný súhlas. Vaše kontaktné údaje sa budú uchovávať až šesť mesiacov od vybavenia vašej žiadosti alebo dokončenia prieskumu, ak nie je podľa zákona potrebné tieto údaje uchovávať dlhšie. Údaje poskytované v on-line formulároch sa zhromažďujú s využitím zabezpečeného pripojenia na účely ochrany osobných údajov pred manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Pamätajte, prosím, na to, že bežná e-mailová korešpondencia nie je zabezpečeným komunikačným prostriedkom.

Keď aktivujete zásuvné moduly a „activity feeds“ sociálnych médií 

Keď aktivujete zásuvné moduly (tzv. „pluginy“) alebo tzv. „activity feeds“ (nástroje pre zobrazenie aktivity) poskytovateľov sociálnych médií (ako napr. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram alebo WhatsApp), váš internetový prehliadač sa pripojí k serverom príslušných poskytovateľov a odošle vaše konkrétne užívateľské údaje. Tieto zásuvné moduly a „activity feeds“ sú vo východiskovom nastavení deaktivované. Aktivovaním týchto zásuvných modulov alebo „activity feeds“ udeľujete súhlas s prenosom vašich údajov.

V čase, keď ste prihlásený do sociálnej siete niektorého z vyššie uvedených poskytovateľov, môže byť vaša aktivita prepojená s vaším užívateľským účtom.

a) Zavedenie nástroje „Shariff“

Pre zabezpečenie ochrany vášho súkromia nástroj nazývaný „Shariff“. Tento nástroj vám umožňuje rozhodnúť, či a kedy aktivovať akékoľvek zásuvné moduly na našich webových stránkach a tak rozhodnúť, či spustiť odovzdávanie konkrétnych užívateľských údajov poskytovateľovi.

b) Aktivácia zásuvných modulov

Až keď prostredníctvom nástroja „Shariff“ výslovne aktivujete niektorý zásuvný modul, vás prehliadač sa pripojí k serverom príslušného poskytovateľa a odovzdá tomuto poskytovateľovi konkrétne užívateľské údaje (ako je uvedené nižšie). Prostredníctvom nástroja „Shariff“ aktivujete vybraný zásuvný modul kliknutím na príslušné tlačidlo zdieľania.

c) Aktivácia „activity feeds“

Ak aktivujete „activity feed“ kliknutím na neaktívnu masku na našich webových stránkach, vás prehliadač sa pripojí k serverom jednotlivých poskytovateľov a odovzdá im konkrétne užívateľské údaje (ako je uvedené nižšie). Berte, prosím, na vedomie, že pri kliknutí na masku sa automaticky nastaví cookie, ktorá zostane uložená počas vášho prezerania. Počas uvedenej doby sa maska znovu nezobrazí.

Ak svojim priateľom alebo známym odporučíte nejakú webovú stránku a použijete pritom naše tlačidlo „odporučiť stránky“, potom informácie, ktoré nám poskytnete, použijeme len na informovanie príjemcu o totožnosti odosielateľa. Vaše údaje nebudeme používať na žiadne iné účely a budeme ich uchovávať maximálne 6 mesiacov. 

Fresenius Kabi nemá žiadny vplyv na rozsah alebo druh údajov, ktoré budú poskytované na základe aktivácie zásuvných modulov alebo „activity feeds“. Takto sa môžu spustiť ďalšie operácie spracovávania údajov, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Podrobnejšie informácie o rozsahu zhromažďovaných a spracovávaných údajov, o účele, na ktorý sa môžu vaše údaje použiť, a o vašich príslušných právach a možnostiach konfigurácie pre ochranu vášho súkromia (vrátane vášho práva na odvolanie súhlasu) nájdete v politike ochrany súkromia príslušnej sociálnej siete.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

V rámci „activity feed“ sa môžu na našich webových stránkach objavovať videá z YouTube. YouTube, rovnako ako väčšina webov, používa cookies, a to jednak na účely zhromažďovania užívateľských údajov na svojich webových stránkach, ktoré slúžia okrem iného pre štatistiku videí a prevenciu podvodov a jednak na účely zvyšovania užívateľského komfortu. Spustením príslušného videa sa môžu spontánne spúšťať ďalšie operácie spracovávania údajov, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Podrobnejšie informácie o ochrane súkromia na YouTube nájdete v politike ochrany súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Zdieľanie vašich údajov

Vaše údaje zdieľame v rámci skupiny Fresenius. Uchovávanie a hosting údajov realizuje spoločnosť Fresenius Netcare GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Nemecko. 

Naša spoločnosť  uchováva vaše údaje na cloudovom úložisku. To znamená, že vaše osobné údaje môže spracovávať poskytovateľ cloudových služieb a môžu sa uchovávať v rôznych štátoch. Od týchto poskytovateľov zmluvne vyžadujeme zavedenie obdobných opatrení na ochranu údajov, aké používame aj my.

Nepredpokladáme žiadne  konkrétne odovzdávanie vašich údajov do tretích štátov (tj. Štátov mimo Európsky hospodársky priestor) s výnimkou vašich prípadných otázok. Aby sme mohli odpovedať na vašu otázku, zašleme ju vrátane vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete, kontaktnej osobe pre vašu krajinu. Ak sa takáto osoba nachádza v treťom štáte, odovzdanie týchto údajov bude podmienené vašim súhlasom.

Vaše osobné údaje nebudeme odovzdávať žiadnym orgánom štátnej správy, ak nás k tomu nebude zaväzovať zákon. Naši zamestnanci, zástupcovia a maloobchodníci sú povinní rešpektovať dôvernosť vašich osobných údajov a ich ochranu.

Zabezpečenie

Naša spoločnosť chráni vaše osobné údaje, ktoré spracováva, prostredníctvom technických a organizačných opatrení tak, aby nedochádzalo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom alebo k ich inému zneužitiu.

Starostlivo vyberáme svojich obchodných partnerov, ktorí pre nás ďalej spracovávajú niektoré údaje. Títo spracovávatelia sú viazaní mlčanlivosťou a nie sú oprávnení využívať im poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na aké im boli sprístupnené. Aktuálny zoznam spracovateľov je vždy k dispozícii v sídle spoločnosti Fresenius Kabi, alebo vám ho môžeme zaslať na základe vašej žiadosti adresovanej na nižšie uvedený e-mail.

Vaše osobné údaje technicky a organizačne zabezpečujeme vždy s ohľadom na aktuálny stav technológií. Spoločnosť používa také bezpečnostné opatrenia, aby, pokiaľ je to možné, nedošlo k neoprávnenému prístupu k osobným údajom, aby k nim nezískala prístup tretia osoba, aby neboli kopírované, zverejnené, pozmeňované alebo zničené prelomením bezpečnostných opatrení zo strany Fresenius Kabi. Prijatá opatrenia sa tiež pravidelne aktualizujú.

Práva, žiadosti, otázky a sťažnosti

Dovoľujeme si vás zároveň informovať, že v prípade naplnenia predpokladov stanovených právnymi predpismi  máte nasledujúce práva týkajúce sa spracovávania vašich osobných údajov: 

•    právo na prístup k osobným údajom – môžete kedykoľvek žiadať o poskytnutie informácií týkajúcich sa spracovávania vašich osobných údajov, okrem iného vrátane pôvodu a príjemcov vašich údajov a účelu ich spracovávania a máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré o vás Fresenius Kabi spracováva;

•    právo na opravu vašich osobných údajov – ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás Fresenius Kabi spracováva, sú nepresné alebo neúplné, máte právo spoločnosť požiadať o ich aktualizáciu alebo doplnenie; 

•    právo na výmaz vašich osobných údajov (právo byť zabudnutý) – máte právo požadovať výmaz svojich osobných údajov, ak nie sú už potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané, alebo ak boli spracovávané protiprávne, alebo ak ich ďalšie spracovávanie nevyžadujú právne predpisy;

•    právo na obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov – máte právo požadovať obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov, ak spracovávané osobné údaje nie sú presné, alebo je ich spracovávanie protiprávne, ale odmietate  výmaz takýchto osobných údajov, alebo ak vznesiete námietku proti spracovávaniu, pričom nie je zrejmé, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašimi záujmami;  

•    právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov – v prípade automatizovaného spracovávania osobných údajov, ktoré je založené na uzatvorenej zmluve alebo súhlase, ktorý ste nám udelili, máte právo na prenositeľnosť týchto údajov, ktoré  vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;

•    právo vzniesť námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov – v prípade, keď spracovávame osobné údaje z dôvodov oprávneného záujmu a/alebo na účely priameho marketingu, máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti tomuto spracovávanie; 

V prípade doručenia akejkoľvek vašej žiadosti o uplatnenie vašich práv týkajúcich sa spracovávania vašich osobných údajov bezodkladne jej prijatie potvrdíme a preveríme ju. Na podávanie žiadostí použite, prosím, kontaktní formulár pre záležitosti ochrany údajov. 

V prípade, že pre spracovávanie osobných údajov potrebujeme váš súhlas, ktorý nám udelíte, svoj súhlas môžete zároveň kedykoľvek odvolať, alebo môžete kedykoľvek požiadať o vymazanie vašich osobných údajov; v takom prípade nás, prosím, kontaktujte s využitím nižšie uvedených kontaktných údajov. Kedykoľvek tiež môžete zrušiť odber. 

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade vo vašej krajine/regióne alebo u vášho poverenca pre ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že spracovávaním vašich osobných údajov sú porušené príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany súkromia a spracovávania vašich údajov, kontaktujte, prosím, poverenca pre ochranu osobných údajov na nasledujúcej adrese:
 
Fresenius Kabi s.r.o.
Lokálny poverenec pre ochranu osobných údajov
Na strži 1702/65
140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika
E-mail: ochranasoukromi@fresenius-kabi.com

Tel.: +420 225 270 111
E-mail:  czech-info@fresenius-kabi.com