Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania webových stránok

Tieto webové stránky vytvorila a spravuje obchodná spoločnosť Fresenius Kabi s.r.o., so sídlom Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 251 35 228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 52618 (ďalej len "Fresenius Kabi s.r.o."). Fresenius Kabi s.r.o. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto webových stránok či ich prevádzku ukončiť, a to úplne podľa vlastného uváženia aj bez predchádzajúceho oznámenia.

Naše webové stránky zostavujeme s veľkou starostlivosťou a neustále ich rozširujeme a aktualizujeme. Za presnosť a úplnosť ich obsahu však nenesieme zodpovednosť. Ďalej nenesieme zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, majetkovej aj nemajetkovej škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia informácií uvedených na týchto webových stránkach, okrem prípadov zverejnenie nesprávnych informácií zámerne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti. S výhradou vyššie uvedeného platí, že používatelia používajú tieto webové stránky na svoje vlastné riziko.

Pre používateľov v USA: Niektoré jurisdikcie nemusia umožňovať určité vylúčenie záruk, takže niektoré z vyššie uvedených výluk sa na Vás nemusia vzťahovať. V takýchto jurisdikciách odmietame záruky v maximálnom možnom rozsahu, aký príslušné právo pripúšťa.

 

Obchodné informácie a informácie o produktoch

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach sú nezáväzné a slúžia len na všeobecné informačné účely. Nenahrádzajú žiadne odborné finančné, lekárske či iné špecializované poradenstvo. Používatelia by nemali konať na základe týchto informácií, bez toho aby sa predtým náležite poradili s odborníkom. Ďalej nenesieme zodpovednosť za obsah textov, ktoré sú vytvorené tretími stranami a zverejnené na týchto webových stránkach. Za svoje dielo nesie zodpovednosť príslušný autor. Za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím týchto informácií, nenesieme zodpovednosť. V prípade, že budete potrebovať informácie či rady týkajúce sa našich produktov a služieb, obráťte sa priamo na nás (kontaktné údaje nájdete v sekcii "Kontakt").

Správy na týchto webových stránkach môžu obsahovať určité výhľadové vyhlásenia, s ktorými sú spojené rôzne riziká a neistoty. Budúce výsledky sa môžu zásadným spôsobom líšiť od výsledkov popísaných v týchto výhľadových vyhláseniach kvôli najrôznejším faktorom, ako sú napr. Zmeny obchodných, ekonomických a konkurenčných podmienok, reformy regulácie, výsledky klinických skúšok, výkyvy výmenných kurzov, neistoty súvisiace so súdnymi spormi alebo vyšetrovaním a tiež dostupnosť financovania. Fresenius Kabi s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu výhľadových vyhlásení uvedených v týchto správach.

 

Užívacie práva

Fresenius Kabi s.r.o. alebo jej pričlenenej organizácie sú majiteľmi všetkých vlastníckych práv spojených s pripravenými webovými stránkami. Všetky texty a ilustrácie sú chránené autorskými právami. Môžete si poznamenávať informácie obsiahnuté na našich webových stránkach a vkladať ich do vašej hlavnej pamäte. Ak bude možné zaobstarať výtlačok, budete ho môcť použiť výhradne pre svoje súkromné ​​účely; akékoľvek reprodukovanie či odovzdávanie tretím stranám je vylúčené. Žiadne iné používanie, a to najmä pre komerčné účely, nie je povolené. Užívateľ nezískava žiadne práva ani licencie akéhokoľvek druhu k ochranným známkam, autorským právam, patentom atď. Akékoľvek konanie, ktoré je v rozpore so zákazom uvedeným v tomto článku, predstavuje porušenie autorských práv, práv k ochranným známkam a ďalších práv na ochranu priemyselného vlastníctva.

 

Absencia záväzku - príslušné právo

Obsah našich webových stránok je určený pre použitie na území Slovenskej republiky. Je možné, že podľa právnych predpisov platných mimo územia Slovenskej republiky nie sú propagácie alebo nadobúdanie jednotlivých produktov, služieb a terapií zobrazených na tejto webovej stránke prípustné. Táto webová stránka neslúži na propagáciu týchto produktov, služieb a terapiou pre také krajiny. Berte prosím na vedomie, že výrobky zobrazené na týchto webových stránkach nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách z dôvodu odlišného stavu registrácie. Webové stránky našich miestnych dcérskych spoločností môžu obsahovať rôzne zákonné ustanovenia, ktoré sa tiež budú vzťahovať na Vaše používanie daných webových stránok.

Všetky právne nároky alebo súdne spory, ktoré môžu nastať v súvislosti s týmito webovými stránkami alebo ich používaním podliehajú výkladu zákonov Slovenskej republiky, najmä zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, s vylúčením ustanovení medzinárodného práva súkromného a dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru.

 

Hypertextové odkazy

Okrem našich vlastných informácií ponúkame tiež odkazy na webové stránky tretích strán. Obsah a dizajn webových stránok tretích strán sú mimo našu kontrolu. Neoverujeme, či informácie na nich uvedené sú presné alebo správne. Užívatelia navštevujú webové stránky tretích strán na vlastné riziko. Odkazy na takéto stránky zároveň nepredstavujú žiadne schválenie, podporu ani potvrdenie obsahu na stránkach, na ktoré odkaz vedie. Autori jednotlivých prepojených webových stránok nesú zodpovednosť za informácie, názory a fakty prezentované na svojich webových stránkach. To isté platí pre komentáre v návštevných knihách, diskusných fórach a e-mailových konferenciách. Rovnako tak nenesieme zodpovednosť za technickú bezpečnosť odkazov a cieľových stránok. Z toho dôvodu nenesieme zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli nastať v dôsledku použitia informácií obsiahnutých na týchto hypertextových odkazoch alebo použitie samotných hypertextových odkazov.

 

Kontaktné a iné informácie

Posledná aktualizácia v decembri 2018.

© 2017 Fresenius Kabi s.r.o.

Na strži 1702/65
140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika

Tel.: +420 225 270 111
Fax: +420 225 270 562
E-mail: czech-info@fresenius-kabi.com