Refusjon

Refusjon av medisinske næringsmidler

Pasienter som er underernærte eller er i risiko for å bli underernært grunnet sykdom, tilstand eller planlagt medisinsk eller kirurgisk behandling, kan få dekket medisinske næringsmidler på blå resept.

Medisinske næringsmidler er ikke forhåndsgodkjent for forskrivning på blå resept og lege må derfor søke om individuell stønad. Både fastlege og sykehuslege har rett til å søke på vegne av pasienten.

Helsedirektoratet har etablert ny obligatorisk søknadsportal for søknad om individuell stønad, gjeldende fra 1.mai 2021. Den nye søknadsportalen inneholder nye søknadskriterier.

>Veileder for informasjon om søknadsprosessen kan lastes ned (pdf) eller bestilles i trykket format fra markedsavdelingen@fresenius-kabi.com

Blåreseptforskriftens § 6 regulerer dekning av næringsmidler på blå resept.


Forskriften definerer at det kan ytes stønad til næringsmidler ved:

 1. Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat. Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm, og som hindrer opptak av viktige næringsstoffer.  Stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom). Behandlingsrefraktær epilepsi (ketogen diett).
 2. Laktose-, melkeproteinintoleranse eller -allergi hos barn under 10 år.
 3. Fenylketonuri (Føllings sykdom).
 4. Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.


Blåreseptportalen

I den nye søknadsportalen er søknadskriteriene i overensstemmelse med «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring», utgitt av Helsedirektoratet i 2009. 

> Er du tilknyttet Helsenettet? Logg deg på blåreseptportalen her
Informasjon vedrørende om pasienten allerede har et vedtak fremgår umiddelbart etter inntasting av pasientdata.

> Er du ikke tilknyttet Helsenettet? Logg deg på her
Her finnes i de fleste tilfeller like god veiledning, men ikke informasjon vedrørende om pasienten har vedtak fra før.

På sikt vil Blåreseptsøknad bli implementert i EPJ, men dette vil kunne ta 1-3 år.

> Les mer om den nye søknadsløsningen for individuell stønad på blå resept


Søknadsprosess

Den nye søknadsløsningen er basert på pasientens ernæringstilstand. Det kan søkes etter følgende tilstander:

 1. Moderat eller alvorlig underernæring
 2. Risiko for underernæring
 3. Barn under 18 år uten tilfredsstillende vekst og utvikling
 4. Laktoseintoleranse eller melkeproteinallergi/-intoleranse, barn under 10 år
 5. Medfødt metabolsk sykdom
 6. Cytostatika- eller strålebehandling
 7. Prematurt eller dysmaturt barn
 8. Svangerskapsrelatert sykdom/lidelse
 9. Medikamentresistent epilepsi (ketogen diett)
 10. Skal gjennomgå planlagt større kirurgi
 11. Behov for sondeernæring
 12. Palliativ behandling i livets sluttfase
 13. Annet


Kriterier

Felles for alle tilstandene er:

 • at bruken skal være utenfor spesialisthelsetjenesten.
 • at behovet for behandling med næringsmiddelet skal være langvarig, dvs. minst 3 måneder i løpet av en 12 måneders periode.
 • at næringsmiddelet skal benyttes til behandling av kronisk sykdom. Ved kronisk sykdom menes sykdom som forventes å vare 2 år eller mer.

NB! Krav om behov for langvarig behandling gjelder ikke for behandling med næringsmidler av svangerskapsrelaterte tilstander.
 

Vilkår

Det er knyttet ulike «Vilkår» til de enkelte «Tilstandene».

For noen av «Tilstandene» er det et kriterium at «Tiltaket i tråd med de første 4 trinnene i ernæringstrappen skal være gjennomført uten tilstrekkelig effekt". Ernæringstrappen er utgitt av Helsedirektoratet som en modell for prioritering av ernæringstiltak.


Trinnene i ernæringstrappen

De fire første trinnene i ernæringstrappen er som følger:

 1. Underliggende faktorer (symptomlindring, medisinsk behandling)
 2. Måltidsmiljø
 3. Mattilbud
 4. Berikning og mellommåltider

Trinn 2-4 defineres som kostholdstiltak.

Legen må vurdere om det er hensiktsmessig at alle kostholdstiltakene må gjennomføres eller om det ut ifra pasientens ernæringssituasjon og behandlingsforløp er mer hensiktsmessig å begynne på et høyere trinn. Dersom de fire første trinnene i ernæringstrappen ikke er forsøkt for de «Tilstandene» dette er et kriterium for, må det oppgis en medisinsk begrunnelse for hvorfor dette ikke er gjort.

Det er ikke krav om at kostholdstiltak skal være gjennomført ved følgende «Tilstander»:

 • Laktoseintoleranse eller melkeproteinallergi/-intoleranse, barn under 10 år
 • Medfødte metabolske sykdommer
 • Behandling med cytostatika eller ved strålebehandling
 • Svangerskapsrelatert sykdom/lidelse
 • Behandlingsrefraktær epilepsi med behov for    ketogen diett
 • Før planlagt større kirurgi
 • Behov for sondeernæring
 • Ved andre tungtveiende medisinske hensyn
 • Svelgparese og alvorlige svelgevansker (ikke egen Tilstand, velg mest relevante Tilstand)

De følgende to trinnene i «Ernæringstrappen» er

5. Næringsdrikker
6. Sondeløsninger
Disse defineres som medisinske næringsmidler. Siste trinn i ernæringstrappen er 
7. Intravenøs ernæring.

Les mer om ernæringstrappen her: > Ernæringstrappen på helsedirektoratet.no


Pasientens ernæringstilstand

For flere av «Tilstandene» må legen dokumentere pasientens ernæringstilstand ved hjelp av ett av følgende kriterier:

Moderat eller alvorlig underernæring

 • Ufrivillig vekttap > 10 % siste 3-6 måneder eller > 5 % siste 2 måneder
 • KMI < 18,5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20)
 • KMI < 20,5 kg/m2 (> 65 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder
 • Næringsinntaket den siste uken har vært mindre enn halvparten av beregnet behov ved samtidig akutte/kroniske inflammasjonstilstander
 • PG-SGA grad B

Risiko for underernæring

 

Håndtering av søknad

Dersom alle kriteriene er oppfylt, blir søknaden automatisk godkjent og bekreftelse foreligger umiddelbart. Pasienten vil få melding i elektronisk eller ordinær postkasse. Apoteket kan etter godkjenning fra pasienten, hente vedtak på «Blåreseptvedtak».

Dersom «Kriteriene» ikke er oppfylt vil søknaden bli avslått.

Dersom ikke alle «Vilkårene» er oppfylt, vil søknaden bli sendt til manuell behandling. Manuell behandling kan ta opptil 8 uker. Pasienten vil få melding i elektronisk eller ordinær postkasse.

 

Varighet av vedtak

For vedtak gitt etter 1.juli 2021 er varigheten av vedtaket som hovedregel begrenset til 3 år.  

For følgende grupper tidsbegrenses vedtaket i 1 år fra søknadsdatoen:

 • svangerskapsrelatert sykdom/ lidelse
 • asylsøker som har asylsøknaden sin under behandling
 • fengselsinnsatte som er uten medlemskap i folketrygden


Utlevering

Pasienten kan hente ut næringsmidler på apotek eller hos bandagist.