Terapiområder

Refusjon av medisinske næringsmidler

Pasienter som av ulike grunner ikke klarer å spise tilstrekkelig for å opprettholde sin ernæringsstatus, kan få dekket medisinske næringsmidler på blå resept. Blåreseptforskriftens § 6 regulerer dekning av næringsmidler på blå resept.

Forskriften definerer at det kan ytes stønad til næringsmidler ved:

 1. Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat. Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm, og som hindrer opptak av viktige næringsstoffer.  Stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom). Behandlingsrefraktær epilepsi (ketogen diett).
 2. Laktose-, melkeproteinintoleranse eller -allergi hos barn under 10 år.
 3. Fenylketonuri (Føllings sykdom).
 4. Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.

Lege må søke

For at pasienten skal få dekket utgifter til næringsmidler på blå resept, må lege søke om individuell stønad. Næringsmidler er ikke forhåndsgodkjent for forskrivning på blå resept, men må følges av et individuelt vedtak fra Helfo for å være gyldig. Det er lege som må sende søknad om individuelt vedtak til Helfo. Både fastlege og sykehuslege har rett til å søke på vegne av pasienten.

Ny obligatorisk søknadsportal fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har etablert en egen plattform som det fra 1. mai 2021 blir obligatorisk for leger å benytte ved individuell søknad. I den nye søknadsportalen er søknadskriteriene i overensstemmelse med «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring», utgitt av Helsedirektoratet i 2009. Søknadsprosessen ved bruk av blåreseptportalen er enklere enn tidligere, med bedre veiledning og et umiddelbart svar på søknaden.

> Er du tilknyttet Helsenettet? Logg deg på blåreseptportalen her
Informasjon vedrørende om pasienten allerede har et vedtak fremgår umiddelbart etter inntasting av pasientdata.

> Er du ikke tilknyttet Helsenettet? Logg deg på her
Her finnes i de fleste tilfeller like god veiledning, men ikke informasjon vedrørende om pasienten har vedtak fra før.

På sikt vil Blåreseptsøknad bli implementert i EPJ, men dette vil kunne ta 1-3 år.

> Les mer om den nye søknadsløsningen for individuell stønad på blå resept

Søknadsprosess

Den nye søknadsløsningen er basert på pasientens ernæringstilstand. Det kan søkes etter følgende tilstander:

 1. Moderat eller alvorlig underernæring
 2. Risiko for underernæring
 3. Laktoseintoleranse eller melkeproteinallergi/-intoleranse, barn under 10 år.
 4. Medikamentresistent epilepsi (ketogen diett)
 5. Prematurt eller dysmaturt barn
 6. Svangerskapsrelatert sykdom/lidelse
 7. Medfødt metabolsk sykdom
 8. Annet
 9. Skal gjennomgå planlagt større kirurgi
 10. Barn med undervekt over tid

Felles for alle tilstandene er:

 • at bruken skal være utenfor spesialisthelsetjenesten.
 • at behovet for behandling med næringsmiddelet skal være langvarig, dvs. minst 3 måneder i løpet av en 12 måneders periode.
 • at næringsmiddelet skal benyttes til behandling av kronisk sykdom. Ved kronisk sykdom menes sykdom som forventes å vare 2 år eller mer.

NB! Krav om behov for langvarig behandling gjelder ikke for behandling med næringsmidler av svangerskapsrelaterte tilstander.

Under hver av tilstandene bes det om utfyllende informasjon om prioriteringskriterier. Prioriteringskriteriene varierer mellom tilstandene.

Prioriteringskriterier

For tilstand 1, 2 og 9 stilles det spørsmål om "Er tiltaket i tråd med de første 4 trinnene i ernæringstrappen gjennomført uten tilstrekkelig effekt?". Ernæringstrappen er utgitt av Helsedirektoratet som en modell for prioritering av ernæringstiltak.

De fire første trinnene i ernæringstrappen

 1. Underliggende faktorer (symptomlindring, medisinsk behandling)
 2. Måltidsmiljø
 3. Mattilbud
 4. Berikning og mellommåltider

Som 5. trinn kommer næringsdrikker og som 6. trinn sondeløsninger. Som 7. og siste trinn i ernæringstrappen kommer intravenøs ernæring.

Helsedirektoratet understreker at det i noen tilfeller kan være riktig å begynne på et høyere trinn i ernæringstrappen, eller hoppe over noen trinn. Legen må vurdere om det er hensiktsmessig at alle trinnene i trappen må gjennomføres eller om det ut ifra pasientens ernæringssituasjon og behandlingsforløp er mer hensiktsmessig å begynne på et høyere trinn. Dersom legen finner det formålstjenlig å ikke gjennomgå alle fire trinnene, men å begynne med næringsdrikker eller sondeløsninger så snart som mulig, kan legen svare JA på dette spørsmålet.

> Ernæringstrappen på helsedirektoratet.no

Pasientens ernæringstilstand

Videre må legen dokumentere pasientens ernæringstilstand ved hjelp av ett av følgende kriterier. Dersom alle kriteriene er oppfylt, blir søknaden automatisk godkjent og bekreftelse foreligger umiddelbart.

Tilstand 1: Moderat eller alvorlig underernæring

 • Ufrivillig vekttap > 10 % siste 3-6 måneder eller > 5 % siste 2 måneder
 • KMI < 18,5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20)
 • KMI < 20,5 kg/m2 (> 65 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder
 • Næringsinntaket den siste uken har vært mindre enn halvparten av beregnet behov ved samtidig akutte/kroniske inflammasjonstilstander
 • PG-SGA grad B

Tilstand 2: Risiko for underernæring

 

Tilstand 8: Annet

Ved denne tilstanden må legen beskrive hvorfor næringsmidler er nødvendig. Eksempler på opplysninger som kan oppgis er:

Tilstand 9: Skal gjennomgå planlagt større kirurgi

Håndtering av søknad

Dersom alle kriteriene er oppfylt, blir søknaden automatisk godkjent og bekreftelse foreligger umiddelbart. Pasienten vil få melding i elektronisk eller ordinær postkasse. Apoteket kan etter godkjenning fra pasienten, hente vedtak på «Blåreseptvedtak».

Dersom ikke alle kriteriene er oppfylt, vil søknaden enten bli avvist eller sendt til manuell behandling hos Helfo. Manuell behandling kan ta opptil 8 uker. Pasienten vil få melding i elektronisk eller ordinær postkasse.

Varighet av vedtak

Et vedtak har ubegrenset varighet og må ikke fornyes. 

Utlevering

Pasienten kan hente ut næringsmidler på apotek eller hos bandagist.