Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1 A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Fresenius Kabi Hungary Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-164646, adószám: 10736687-2-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Fresenius Kabi adatvédelmi és adatkezelési szabályait.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Fresenius Kabi Hungary Kft. (továbbiakban: Fresenius Kabi) által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2    Az adatkezelő megnevezése

Név: Fresenius Kabi Hungary Kft.
Székhely és levelezési cím:

1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. 3. emelet

Telefonszám: (1) 250 8371
Email cím: info@fresenius-kabi.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-86437/2015

 

3    A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • felhasználónév,
 • vezetéknév,
 • keresztnév
 • születési ideje,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • foglalkozás,
 • munkahely neve,
 • munkahely címe,
 • pecsétszám,
 • jelszó,

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
3.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

 • Alkalmazott cookie-k:
 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

4    Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a http://www.fresenius-kabi.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Fresenius Kabi a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag szakmai információszolgáltatás, promóciós információszolgáltatás, hírlevelek küldése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5    Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Fresenius Kabi általi törlésére bármikor, a „Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek” fejezetben rögzített módon kerülhet sor.
5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6    Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Fresenius Kabi illetve Fresenius Kabi belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
6.2. Az alapot szolgáltató informatikai rendszer üzemeltetése körében Fresenius Kabi adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe. Fresenius Kabi az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév Cím Tevékenység
Fujitrend Kft. 1042 Budapest, Rózsa u. 4. számítástechnikai szolgáltatás
bEcommerce Kft. 1094 Budapest, Páva u. 8. webhosting

 

6.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7  Hangfelvétel készítése

7.1.Telefonos ügyfélszolgálatunk igénybevétele során Fresenius Kabi az Érintettel folytatott beszélgetést rögzíti.
7.2. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A beszélgetés rögzítéséhez hozzájárulni nem kívánó Érintettek számára Fresenius Kabi bármely más elérhetősége nyitva áll kapcsolatfelvétel céljából.
7.3. Az adatkezelés célja a telefonon leadott megrendelések későbbi bizonyíthatósága.
7.4. Fresenius Kabi a hangfelvételeket bizalmasan kezeli és 1 hónapig őrzi meg, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek. Fresenius Kabi az Érintett kérésére, külön díj felszámolása nélkül biztosítja a felvétel másolatának kiadását. A hangfelvételek kezelése közben Fresenius Kabi adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a felvételeket harmadik fél számára nem továbbítja.
7.5. A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az Érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul);
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

7.6. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-123522/2017

8   Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

8.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Fresenius Kabi által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Weboldalon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
8.2. Fresenius Kabi a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Fresenius Kabi a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
8.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:Fresenius Kabi Hungary Kft, 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. 3. emelet
E-mail: adatkezeles@fresenius-kabi.hu

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel, az FKH munkatársához fordulhat a 8.3. pontban elérhetőségeken keresztül.
8.4. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Fresenius Kabi a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Fresenius Kabi a szükséges időtartamig megőrzi.
8.5. A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
8.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Fresenius Kabi jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. KFH ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9    E-mail címek felhasználása

9.1. Fresenius Kabi kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
9.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
9.3. Fresenius Kabi által nyújtott szolgáltatások változásaira vonatkozó, valamint az Fresenius Kabi egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Fresenius Kabi bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban az Fresenius Kabi nem használja reklámozási célra.
9.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Fresenius Kabi csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

10    Egyéb rendelkezések

10.1. Fresenius Kabi rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
10.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Fresenius Kabi az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
10.3. Fresenius Kabi kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
10.4. Fresenius Kabi fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Budapest, 2017. július 4.