Adatkezelési tájékoztató

1. Preambulum

Mi, a Fresenius Kabi munkatársai tisztában vagyunk azzal, hogy milyen fontossággal bír partnereink számára az adatvédelem. Arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk partnereink személyes adatait. Adatainak kezelését mindenkor a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően végezzük.

2. A Szabályzat célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Fresenius Kabi Hungary Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-164646, adószám: 10736687-2-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Fresenius Kabi adatvédelmi és adatkezelési szabályait.

Fresenius Kabi Hungary Kft. (továbbiakban: Fresenius Kabi) célja, hogy az által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságait, különösen a magánélethez való, valamint információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartva valósuljon meg a személyes adatainak kezelése.

3. Az adatkezelő megnevezése

Név: Fresenius Kabi Hungary Kft.
Székhely és levelezési cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. 3. emelet
Telefonszám: (1) 250 8371
E-mail cím: info@fresenius-kabi.com
Adatvédelmi tisztviselő: Pierre Kaufmann
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: https://www.fresenius-kabi.com/data-privacy-contact-form

4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

4.1. Az adatokat elsődlegesen Fresenius Kabi illetve Fresenius Kabi belső munkatársai jogosultak megismerni a munkakörük ellátáshoz szükséges mértékben.

4.2. Fresenius Kabi az alábbiakban felsorolt tevékenységek körében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

4.3. Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév 

Cím 

Tevékenység 

Veeva System Inc.

4280 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588, USA

CRM (ügyfélkezelési rendszer) üzemeltetés, adatbáziskarbantartás, hírlevél küldési funkció megvalósítása

Inparibus Kft. 

1188 Budapest, Damjanich u. 32. 

gyógyszer mellékhatás-bejelentések feldolgozása 

Fresenius Digital Technology GmbH

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Germany

Tárhely, honlap és informatikai üzemeltetési szolgáltatások

SAP Hungary Kft. 

1031 Budapest, Záhony u. 7. 

SAP vállalatirányítási-rendszer biztosítása, üzemeltetése

Fujitrend Kft. 

1042 Budapest, Rózsa u. 4. 

számítástechnikai szolgáltatás 

 

bEcommerce Kft.

1094 Budapest, Páva u. 8. 

Alapítványi támogatási igénylések, elégedettségi kérdőívek, kongresszus jelentkezések, szerviz-igény bejelentések, videós oktatások felületek üzemeltetése, webhostingja

STI Hungary Kft. Prologis Ipari Park DC 2 (hrsz 7100) 2360 Gyál Szállítási és információszolgáltatás biztosítása
Fresenius Kabi Business Services Sp. z o.o. ul. Plac Nowy Targ 28 50-141 Wroclaw Poland Számviteli (könyvelési, fizetésforgalmi) szolgáltatások
Promenade Kiadói Csoport (olo.hu portálrendszer)

1037 Budapest, Montevideo u. 7.

Elektronikus dikrekt marketing üzenetek kiküldése


4.4. Fresenius Kabi egészségügyi szakemberekkel (HCP) folytatott ügyfélkapcsolati tevékenységének nyilvántartását az amerikai honosságú, előzőekben feltűntetett Veeva System Inc. által biztosított elektronikus információs rendszerében végzi, amely szolgáltató így adatfeldolgozói tevékenysége ellátása körében harmadik országbéli címzettnek minősül. Az adattovábbítás megfelelő védelmi szintjét adatfeldolgozó (EU-U.S. Data Privacy Framework) Transz-Atlanti Megfelelőségi Kerethatározathoz való csatlakozása garantál. A csatlakozás tényéről a következő oldalon, a társaság nevére történő kereséssel bizonyosodhat meg: https://www.dataprivacyframework.gov/list.

4.5. Fresenius Kabi a számviteli (könyvelési, fizetésforgalmi) tevékenységének egy részét kiszervezte a Fresenius Kabi Business Services Sp. z.o.o. részére mint adatfeldolgozónak, amely bizonyos szolgáltatásaihoz al-adatfeldolgozóként a Fresenius Medical Care Solutions Services (Philippines) Inc.-t veszi igénybe. Aladatfeldolgozó azonban nem végez olyan tevékenységet, amely személyes adatokat kezelését tenné szükségessé.

5. Honlapon történő kapcsolatfelvétel, hírlevelek küldése

Honlapon történő kapcsolatfelvétel
5.1. Bárkinek lehetősége van honlapunkon (fresenius-kabi.com/hu/kapcsolat) kérdéssel fordulni társaságunkhoz. Ezen adatkezelés célja a társaságunk termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos kérdések megválaszolása.

5.2. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

5.3. A kezelt adatok köre a honlapon elhelyezett kérdőív mezőinek megfelelő, azaz: a kérdés típusa, az érintett neve, titulusa, a képviselt intézmény neve, az érintett foglalkozása, szakmai e-mail címe, valamint a konkrét kérdése, üzenete, amely adatok közül kötelezően megadandó az érintett e-mail címe és konkrét üzenete.

5.4. Az adatkezelés időtartama 2 év. Az érintett jogairól jelen tájékoztató Érintetti jogok és
érvényesítési lehetőségek fejezetében bővebb felvilágosítást talál.

Marketing üzenetek

5.5. Egészségügyi szakembereknek (HCP) lehetőségük van munkatársaink útján marketing üzenetek fogadására feliratkozni személyes találkozásaik, látogatások alkalmával. Ezen üzeneteket Társaságunk e-mail, sms, vagy postai úton juttatja el az érintettek számára. Az adatkezelés célja az érintett szakmai profiljába vágó, Fresenius termékekkel kapcsolatos rendszeres tájékoztatásadás.

5.6. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Ennek rögzítésére a személyes találkozások alkalmával kerül sor a CRM alkalmazásunk útján, amit adatfeldolgozónk a Veeva System Inc biztosít (lásd Adattovábbítás, Adatfeldolgozás 4.2 pont).

5.7. A kezelt adatok köre az érintett neve, szakmai e-mail címe, munkahelyi címe, mobiltelefonszáma, érdeklődési kategóriái.

5.8. Az adatkezelés időtartama 2 év, de ezen szolgáltatástól – e-mailek esetén az üzenetben található link segítségével - leiratkozással, minden más csatorna esetében a hozzájárulás visszavonásával, illetve tiltakozással az érintett bármikor visszaléphet. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az érintett jogairól jelen tájékoztató Érintetti jogok és érvényesítési lehetőségek fejezetében bővebb felvilágosítást talál.

5.9. Társaságunk közvetlen üzletszerzési célból promóciós e-mail üzenetekkel szólítja meg meglévő, vagy lehetséges – elsősorban egészségügyi szakember (HCP) partnereit.

5.10. Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, vagy harmadik fél (GDPR 6. cikk 1. (f) pontja szerinti) jogos érdeke. Az érintettek bármikor gyakorolhatják jelen tájékoztató Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek fejezetében meghatározott jogaikat, így különösen megilleti őket az ezen jogalappal végzett adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga.

5.11. Ezen tevékenységét Fresenius Kabi adatfeldolgozó (a Promenade Kiadói Csoport, 1037 Budapest, Montevideo u. 7.) útján gyakorolja úgy, hogy közben Fresenius Kabi maga érintetti adatokat nem kezel. A tevékenység során Fresenius Kabi megbízza adatfeldolgozóját, hogy a Promenade Kiadói Csoport által üzemeltetett olo.hu portálrendszerben regisztrált azon egészségügyi szakemberek mint érintett e-mail címére juttassa el adott marketing üzeneteit, amelyek az érintett szakképesítése, vagy megjelölt érdeklődési köre alapján releváns lehet.

5.12. Fentiek alapján a kezelt adatok köre az érintett e-mail címe, mely azonban nem kerül átadásra Fresenius Kabi részére, így azok megőrzési ideje Fresenius Kabi vonatkozásában nem értelmezhető is értelmezhető. A Promenade Kiadói Csoport adatkezeléséről a következő címen szerezhet bővebb tájékoztatást: https://olo.hu/gdpr

Érintetti jogok gyakorlása ’Adatvédelmi Űrlap’ segítségével

5.13. Társaságunk a GDPR 12. cikke szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében, az érintetti igények könnyű benyújtását támogatandó a honlapján egy Adatvédelmi úrlapot alakított ki. Az űrlap használatával bárki érdeklődhet Fresenius Kabi adatkezelési gyakorlatával, vagy egy konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban, illetve amely használatával érintetti jogaival kapcsolatos igényeket nyújthat be (adatkezelés célja).

5.14. Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, vagy harmadik fél (GDPR 6. cikk 1. (f) pontja szerinti) jogos érdeke, amely az adatkezelő GDPR 12. cikke szerinti követelményeinek való megfeleléséhez kötődik. Az érintettek bármikor gyakorolhatják jelen tájékoztató Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek fejezetében meghatározott jogaikat, így különösen megilleti őket az ezen jogalappal végzett adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga.

5.15. Az adatkezelés időtartama: 2 év

5.16. A kezelt adatok köre az érintett neve, e-mail címe, az érintett Fresenius entitás honossága, az érintett kapcsolati szerepe, valamint a konkrét igénye, továbbá opcionálisan megadhatók elérhetőségi adatok, azaz az érintett címe (irányítószám, ország, utca, házszám), valamint ha releváns a képviselt cég neve.

6. Hangfelvétel készítése

6.1. Telefonos ügyfélszolgálatunk igénybevétele során Fresenius Kabi az Érintettel folytatott beszélgetést rögzíti.

6.2. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A beszélgetés rögzítéséhez hozzájárulni nem kívánó Érintettek számára Fresenius Kabi bármely más elérhetősége nyitva áll kapcsolatfelvétel céljából.

6.3. Az adatkezelés célja a telefonon leadott megrendelések későbbi bizonyíthatósága, panaszok jogosságának kivizsgálása.

6.4. Fresenius Kabi a hangfelvételeket bizalmasan kezeli és 1 hónapig őrzi meg, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek. Fresenius Kabi az Érintett kérésére, külön díj felszámolása nélkül biztosítja a felvétel másolatának kiadását. A hangfelvételek kezelése közben Fresenius Kabi adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a felvételeket harmadik fél számára nem továbbítja.

6.5. Az érintettek bármikor gyakorolhatják jelen tájékoztató Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek fejezetében meghatározott jogaikat, ahogy a hozzájárulásukat is bármikor visszavonhatják, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7. Gyógyszer mellékhatás-bejelentés (farmakovigilancia), valamint orvosszakmai kérdések körébe tartozó adatkezelések

7.1. Társaságunknak jogszabályi kötelessége (15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 6. §), valamint a GDPR 9. cikk (2) i) pontja alapján a készítményei vonatkozásában tudomására jutott esetleges mellékhatásokkal kapcsolatos bejelentéseket kivizsgálja és amennyiben szükséges, anonimizált módon továbbítja azok lényeges részeit a megfelelő hatóságok (Országos Gyógyszerészeti Intézet, Európai Gyógyszerügynökség) részére – az adattovábbítás jogalapja Fresenius 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 6.§-a szerinti jogi kötelezettsége.

7.2. A feltételezett mellékhatások bejelentése nem rögzített telefonhívás útján történik munkaidőben. Munkaidőn túl társaságunk üzenetrögítőt működtet, amelyen a bejelentők elérhetőségi adataik (jellemzően név, telefonszám) megadásával visszahívást kérhetnek a feltételezett mellékhatás(ok) bejelentése érdekében. A rögzített hanganyagok a felvételt követő második munkanapon törlésre kerülnek (adatkezelés időtartama). Az üzenethagyás önkéntes és tekintettel arra is, hogy munkaidőben a bejelentés hangrögzítés nélkül is megtehető, az üzenetrögzítő használatának ténye – különösen az esetleges különleges kategóriába tartozó, egészségügyi személyes adatok vonatkozásban – kifejezett hozzájárulásként értékelhető.

7.3. A bejelentés származhat önkéntesen az Érintettől, vagy az esetről tudomással bíró egészségügyi szakembertől. Utóbbi eset az egészségügyi szakember mint önálló adatkezelő adattovábbításának minősül, melyben az érintett beazonosítását lehetővé tevő személyes adatok megosztás nem szükséges, s így társaságunk részéről az érintett irányába adatkezelésre nem kerül sor.

7.4. A kezelt adatok köre farmakovigilancia vonatkozásában (amennyiben az magától az érintettől származik): az érintett elérhetőségi adatai, valamint az általa önkétesen megosztott további adatok, úgyis mint az életkora, neme, használt gyógyszer neve, betegsége(i), gyógykezelései, labor- és/vagy vizsgálati eredményei, panaszai, tünetei. Amennyiben a bejelentő egészségügyi dolgozó, úgy a bejelentő neve, elérhetőségi adatai.

7.5. Az adatkezelés időtartam: a termék forgalomba hozatali engedélyének lejártát követő 10 év, az üzenetrögzítő hanganyagának megőrzési ideje (lásd 7.1) két munkanap.

7.6. Társaságunk a mellékhatás-bejelentési tevékenysége ellátása során az Inparibus Kft. részéről (részletesen lásd 4. pont) adatfeldolgozói szolgáltatásokat vesz igénybe.

7.7. Társaságunk az orvosszakmai kérdések megválaszolása során, az adott kapcsoltfelvételek lényegi tartalmáról a farmakovigliancia körében végzett tevékenysége minőségbiztosításához és auditálhatóságához fűződő jogos érdeke, valamint a GDPR 9. cikk (2) i) pontja alapján nyilvántartást vezet. A kezelt adatok köre: az érintett nevére, elérhetőségére, valamint a kapcsolatfelvétel során feltárt, a célhoz feltétlenül szükséges egészségügyi adataira terjed ki. Az adatkezelés időtartama a kapcsolatfelvétel dátumát követő év vége.

8. Kapcsolattartás partnerekkel, ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM)

Kapcsolattartás partnerekkel
8.1. Társaságunknak a partnereivel kötött szerződések, illetve regisztrált vevői megrendeléseinek megfelelő teljesítése érdekében személyes adatokat kezel.

8.2. A kezelt adatok köre: a szerződött partnerek, valamint regisztrált vevők kapcsolattartóinak, képviseletre jogosultjainak elérhetőségi adatai, különösen neve, titulusa, szakterülete, címe, telefonszáma, e-mail címe.

8.3. Az adatok származhatnak közvetlenül az Érintettől, vagy munkáltatójuktól, jellemzően a regisztrált vevői jelentkezésük alapján, illetve a Fresenius Kabi és partnerei közötti szerződésből, továbbá a szerződés fennállta alatt történő együttműködés során lebonyolódott információcseréből.

8.4. Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, vagy harmadik fél (GDPR 6. cikk 1. (f) pontja szerinti) jogos érdeke. Az érintettek bármikor gyakorolhatják jelen tájékoztató Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek fejezetében meghatározott jogaikat, így különösen megilleti őket az ezen jogalappal végzett adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga.

8.5. Az adatkezelés időtartama: a jogszabályi (pl. adózási) kötelezettségeket ide nem értve 5 év (2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:22). Vevői számlák, számviteli bizonylatok esetén az ezeken szereplő adatok, így különösen a számlán szereplő nevet és címet jogszabályi kötelezettségünkből adódóan, tekintettel a 2000. évi C. tv. 169 §-ára 8 évig őrizzük meg.

8.6. A számviteli adatok nyilvántartása az SAP rendszerben történik, amelyet Társaságunknak az SAP Hungary Kft. mint adatfeldolgozó biztosít. A számviteli bizonylatok feldolgozásában adatfeldolgozóként a Fresenius Medical Care Solutions Services (Philippines) Inc. is részt vesz. Amennyiben munkáltatója képviseletében az érintett a https://fresenius-kabi-hungary.hu/alapitvanyi-tamogatas/ weboldalon kezdeményezi a kapcsolatfelvételt, úgy Társaságunk a bEcommerce Kft. adatfeldolgozói tárhelyszolgáltatását is igénybe veszi.

Ügyfélkapcsolat-menedzsment
8.7. Társaságunk leendő partnerek felkutatása és üzleti kapcsolat kialakítása céljából személyes adatokat kezel. Az adatok forrása lehet saját gyűjtés, de származhatnak a Veeva System Inc. (https://www.veeva.com/eu/products/opendata) adatbázisából is. A Veeva System Inc. önálló adatkezelőként nyilvánosan elérhető adatok gyűjt önálló adatkezelőként, így azok jogszerű kezeléséért is (így különösen gyűjtés, továbbítás, stb.) önálló adatkezelőként fele.

8.8. A fentiekben meghatározott adatkezelési cél érdekében a kezelt adatokat társaságunk szintén a Veeva System Inc. által, de adatfeldolgozói minőségben biztosított CRM alkalmazásban tartja nyilván. A kezelt adatok köre az egészségügyi szakemberek vonatkozásában a következők: vezetéknév és keresztnév, egészségügyi szakma típusa (szakvizsga), szakterület(ek), szakmai kollégiumban betöltött szerepek, funkciók, beosztás, betöltött pozíció, munkahely neve, munkahely címe, valamint kapcsolati adatok úgyis, mint munkahelyi telefon- és fax szám, e-mail cím, pecsétszám/nyilvántartási szám/műk. ny. szám, érintett által becsült éves és/vagy havi kezelt betegszám, az adatkezelő által promotált gyógyszerekkel és az azokhoz tartozó terápiás területekkel kapcsolatos tapasztalatok, kezelési gyakorlat.

8.9. Ezen adatokat FKH ügyfélkapcsolat-menedzsment tevékenysége során arra is fölhasználja, hogy kereskedelmi gyakorlatát, azaz a megkeresések, látogatások címzettjeit, ezen alkalmak időzítését és tartalmát előzetesen meghatározza, ütemezze, nyilvántartsa.

8.10. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk 1. (f) pontja szerinti jogos érdek. Az adatkezelés időtartama 5 év. Az érintettek bármikor gyakorolhatják jelen tájékoztató Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek fejezetében meghatározott jogaikat, így különösen megilleti őket az ezen jogalappal végzett adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga.

Vevői elégedettség felmérés
8.11.
Társaságunk ISO 9001 szerint tanúsított minőségirányítási rendszert üzemeltet, amelynek auditor általi megújítása, valamit folyamatos fejlesztése okán rendszeres kérdőíves vevői elégedettségi felméréseket végzünk, amely adatkezelési cél érdekében szerződött partnereink munkatársainak adatait használjuk.

8.12. A kezelt adatok köre: az érintett e-mail címe, valamint a felmérésben adott válaszai.

8.13. Az adatkezelés jogalapja Társaságunk GDPR 6. cikk 1. (f) pontja szerinti jogos érdeke.

8.14. Az adatok megőrzési ideje 3 év.

8.15. Jelen adatkezelés során Társaságunk adatfeldolgozóként a bEcommerce Kft. tárhely- valamint informatikai üzemeltetési szolgáltatásait veszi igénybe (https://fresenius-kabi-hungary.hu/kerdoiv/). Az érintettek bármikor gyakorolhatják jelen tájékoztató Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek fejezetében meghatározott jogaikat, így különösen megilleti őket az ezen jogalappal végzett adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga.

9. Szakmai rendezvényekkel, támogatásokkal kapcsolatos adatkezelés/ megbízásokkal kapcsolatos adatkezelés

9.1. Társaságunk – a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) szabályaival összhangban – ismertetést segítő, szakmai, tudományos célokat szolgáló rendezvényeket, programokat szervez, vagy harmadik személy által szervezett hazai vagy külföldi konferencián történő részvételt támogat, amik során a résztvevők személyes adatait kezeli.

9.2. Az adatkezelés célja: a fentiek szerinti rendezvényen, programon való részvétel biztosítás támogatása, az utazáshoz, szálláshoz, étkezéshez szükséges információk biztosítása támogatás tartalomtól függően.

9.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. (b) pontja, azaz az adatkezelés a vonatkozó konkrét szerződés teljesítéséhez, illetve a megkötést megelőző lépések megtételéhez szükséges, aminek hiányában a szerződés létrejötte és teljesítése nem lehetséges.

9.4. Az adatkezelés időtartam: a jogszabályi (pl. adózási) kötelezettségeket ide nem értve 5 év (2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:22). Számviteli bizonylatok esetén, jogszabályi kötelezettségünkből adódóan, tekintettel a 2000. évi C. tv. 169 §-ára 8 év.

9.5. A kezelt adatok köre: az egészségügyi szakember neve, praxis helye, tevékenység végzésének helye (ország szerint), tevékenység végzésének címe, pecsétszám/nyilvántartási szám, utazás, szállás biztosításához kért további információk, okmányszámok (útlevél vagy személyigazolvány száma), annak lejárata. Megbízás esetén szükséges, illetve a megbízás típusától függően, a felek között létrejövő konkrét szerződés teljesítéséhez szükséges továbbá elszámolási, adózási adatok, különösen adóazonosító jel, bankszámlaszám. A részvétel megvalósítása érdekében az adatok továbbításra kerülhetnek a rendezvény jellege alapján a konkrét esemény lebonyolításba bevont utazásszervező, vagy rendezvényszervező, a rendezvénynek helyet adó, szállást nyújtó, önálló adatkezelők számára.

9.6. A Gyftv., azaz a 2006. évi XCVIII. törvény 14. §-ából adódón Társaságunk jogi kötelezettsége a rendezvények adatainak, résztvevőinek, a támogatásnak a gyógyszerészeti államigazgatási szerv, azaz a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) részére történő bejelentése. Ennek megfelelően Társaságunk a GDPR 6. cikk 1. (c) pontja szerinti az alábbi pontban részletezett adatokat az NNGYK részére továbbítja.

9.7. A bejelentés során továbbított adatok köre: az érintett neve, a támogatás összege, a szervezés illetve támogatás költsége. Az adatkezelés időtartam, amíg az államigazgatási szerv a vonatkozó adatokat nyilvántartja és bárki számára nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, a rendezvény lebonyolítását követő év vége.

9.8. Társaságunk honlapján (a https://fresenius-kabi-hungary.hu/kongresszus-jelentkezes/) kezdeményezett részvételi jelentkezések esetén tárhelyszolgáltatást biztosít számunkra a bEcommerce Kft. adatfeldolgozói címzett minőségben.

10. Ismertetési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

10.1. Társaságunk annak érdekében, hogy a Gyftv (2006. évi XCVIII. tv. 14. §) ismertetési tevékenységre vonatkozó szabályainak maradéktalanul megfeleljen (adatkezelési cél), az ismertetési tevékenysége körében a gyógyszerek rendelésére vagy forgalmazására jogosult által folytatott egészségügyi tevékenységgel összefüggő csekély összegű juttatásairól, valamint a látogatásokról nyilvántartást vezet. A látogatásokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységet jelen tájékoztató 8. fejezete (ügyfélkapcsolat-menedzsment) tartalmazza.

10.2. A csekély értékű ajándékokról szóló nyilvántartás az érintett nevét, a juttatást, valamint annak értékét tartalmazza. Az adatkezelés időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján 8 év.

10.3. Az adatkezelés jogalapja a Fresenius Kabi GDPR 6. cikk 1. (f) pontja szerinti jogos érdeke, hogy a jogszabályi megfeleléshez szükséges naprakész ismeretei mindenkor rendelkezésre álljanak.

10.4. Az érintettek bármikor gyakorolhatják jelen tájékoztató Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek fejezetében meghatározott jogaikat.

11. Hidroxi-etil-keményítő (HES) oldatos infúziók rendelése

11.1. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a hidroxi-etil-keményítő (HES) oldatos infúziók vonatkozásában korlátozott hozzáférési programot léptetett életben. A korlátozás értelmében a kórházak az egészségügyi szakemberek akkreditációja nélkül nem szerezhetnek be HES 130-tartalmú oldatos infúziókat. Ennek megfelelően Társaságunk – a fenti előíráson alapuló kötelezettségének való megfeleléshez fűződő jogos érdeke alapján - kezeli az akkreditáció tényét alátámasztó kötelezettségvállalási nyilatkozatokon szereplő személyes adatokat.

11.2. A kezelt adatok köre: név, betegellátó intézmény/kórház, szervezeti egység, aláírás

11.3. Az adatkezelés időtartama: a termék forgalomba hozatali engedélyének lejártát követő 10 év

12. Beszállító szerződéses partnerek adatainak nyilvántartása

12.1. Társaságunk az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a (2013/C 68/01) számú iránymutatás 9. Fejezetéből fakadó GDPR 6. cikk 1. (c) pontja szerinti jogi kötelezettsége alapján a beszállítói partnereinek szállításban közreműködő munkatársainak nevét, és a tevékenység végzésére feljogosító alkalmasságuk tényére vonatkozó információt kezeli. A kezelt adatok köre az érintett neve, a vonatkozó képzésben való részvétel, azaz az alkalmasság ténye.

12.2. Az adatkezelés célja: a fenti jogi kötelezettségnek való megfelelés, mely adatok az NNGYK részére továbbításra kerülnek.

12.3. Az adatkezelés időtartama 5 év.

13 Álláslehetőségekkel kapcsolatos adatkezelés

Toborzás
13.1. Társaságunk a nyitott pozíciók betöltése, a megfelelő jelölt felkutatása és kiválasztása érdekében személyes adatot kezel. A nyitott pozíciók megfelelő jelölt általi betöltése érdekében - mint adatkezelési cél - Társaságunk önálló adatkezelőként fejvadász cégeket vehet igénybe. A jelöltek felkereséshez használt adatkezelés jogalapja Társaságunk GDPR 6. cikk 1 (f) pontja szerinti jogos érdeke.

13.2. Az érintettek – különösen a fenti jogalap alkalmazása esetén - bármikor gyakorolhatják jelen tájékoztató Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek fejezetében meghatározott jogaikat, így különösen megilleti őket az ezen jogalappal végzett adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga.

13.3. A kezelt adatok köre a jelöltek kontakt, végzettségi, valamint munkatapasztalattal kapcsolatos adatai.

13.4. Az adatkezelés időtartama a kiválasztási folyamat idejére szorítkozik, amely a jelölt felkutatásától a kiválasztási döntésről szóló tájékoztatásig terjed. Amennyiben az érintettel nem jött létre munkaszerződés, adatai a kiválasztási folyamatban résztvevő fejvadász céggel kötött szerződésben foglal határidővel, jellemzően 3-30 nap törlésre kerül.

13.5. Ezen toborzási forma esetén a kiválasztott jelölt leendő munkabére, valamint a belépés időpontja a munkaszerződés megkötését megelőzően egy alkalommal továbbításra kerül a toborzásban résztvevő fejvadász társaság mint önálló adatkezelő részére szolgáltatásaik pénzügyi elszámolása érdekében. Az adattovábbítás jogalapja az adatkezelő GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdeke, amely szolgáltatójával fennálló (toborzási) szolgáltatási szerződésének teljesítéséből fakad.

Meghirdetett pozíciókkal kapcsolatos adatkezelés
13.6. Társaságunk a meghirdetett álláspályázataira jelentkező érintettek személyes adatait a nyitott pozíciók betöltése érdekben kezeli (adatkezelési cél).

13.7. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. (b) pontja, azaz az adatkezelés a vonatkozó munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez, a pályázat elbíráláshoz szükséges, amely az adatkezelés hiányában nem tenné lehetővé a szerződés megkötését.

13.8. A kezelt adatok köre a pályázó által, a jelentkezésében megadott adatok, így különösen elérhetőségi, végzettségi és szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok.

13.9. Az adatkezelés időtartama a fenti jogalappal a pozíció betöltéséig tart.

13.10. Szerződéskötés hiányában Társaságunk a pályázati adatokat, esetlegesen nyíló hasonló pozíció felkínálási lehetőségének, valamint a toborzási folyamat hatékonyságának biztosítása érdekében (adatkezelési cél), a GDPR 6. cikk 1. (f) pontja szerinti jogos érdeke alapján 1 évig kezeli.

13.11. Az érintettek bármikor gyakorolhatják jelen tájékoztató Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek fejezetében meghatározott jogaikat, a 13.8 pontban leírt adatkezelés körében pedig különösen megilleti őket az ezen jogalappal végzett adatkezeléssel szembeni tiltakozás joga.

14. Elektronikus megfigyelő- és beléptetőrendszerek

14.1. Társaságunk székhelyén a BN Ingatlanfejlesztő Zrt. / Dome Facility Services Group Kft. mint önálló adatkezelő kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet. A megfigyelőrendszerrel kapcsolatos bővebb tájékoztatást az üzemeltető biztosítja.

14.2. Társaságunk raktára területén biztonsági célú (élő képet közvetítő és rögzítő) kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet. Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, valamint az emberi élet és testi épség megóvása, továbbá az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes nagykereskedelmi gyakorlata körében előírt biztonságos tárolási követelményeknek való megfelelés megvalósítása. Az adatkezelés jogalapja: Társaságunk jogos érdeke. A kezelt adatok köre: az érintettek képmása, magatartása és az abból levonható következtetések. Az adatkezelés időtartam: 3 munkanap. Az adatok megismerésére Társaságunk adatvédelmi szabályzatában rögzített funkcióinak betöltői jogosultak.

14.3. Társaságunk a székhelyére történő távoli, elektronikus beléptetés során – vagyonvédelmi célból - élő képet közvetítő kamerás beléptető rendszert alkalmaz. A kamera a távoli beléptetés időtartama alatt, valós időben közvetíti az érintett képmását, viselkedését, ami rögzítésre nem kerül így más típusú adatkezelés ezen tevékenység során nem valósul meg.

15. Plazma központok részére történő áruszállítás körében megvalósuló adatkezelés

15.1. Társaságunk a plazma központok részére történő kiszállítási tevékenységét adatfeldolgozó, az STI Hungary Kft. (Prologis Ipari Park DC 2 (hrsz 7100) 2360 Gyál) igénybevételével valósítja meg. Adatfeldolgozó a készítmények kiszállításán túl, saját rendszerében biztosítja az Iránymutatások (2013. november 5.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes forgalmazási gyakorlatáról (EGT-vonatkozású szöveg) (2013/C 343/01) 5.8 pontja által meghatározott információadást a szállítás körülményeiről (adatkezelési cél). Az információszolgáltatáshoz mint adatkezelési cél teljesüléséhez a vevők kapcsolattartói e-mail címe továbbításra kerülnek az adatfeldolgozó részére.

15.2. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdeke, amely a fenti normatív követelmény teljesítési kötelezettségén alapul.
15.3. A kezelt adatok köre a vevők által megadott kapcsolattartó e-mail címe (amennyiben konkrét személyhez köthető), s amelyet adatfeldolgozó a megbízási szerződés fennállta alatt kezel. Adatkezelő és adatfeldolgozója között kikényszeríthető adatfeldolgozási szerződés került megkötésre, amely köti az adatfeldolgozót az adatok biztonságos kezeléséhez, valamint az adatok szerződés megszűnésére vonatkozó megsemmisítésére, visszaszolgáltatására.

16. FreNuCa mobilapplikáció használatához kapcsolódó adatkezelés

16.1. Társaságunk a FreNuCa mobilapplikáció útján táplálási kalkulátor funkciókat, valamint termékinformációkat biztosít egészségügyi szakemberek számára. A 2006. évi XCVIII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján azonban adatkezelő jogszabályi kötelezettsége, hogy ezen szolgáltatás kizárólag egészségügyi szakemberek számára legyen elérhető. Ezt a célt Társaságunk a Vidal Next Kft. (1196 Budapest, Jahn Ferenc u. 252.) – mint önálló adatkezelő – által biztosított PHARMINDEX beléptetési szolgáltatás útján valósítja meg, a PHARMINDEX-ben regisztrált egészségügyi szakemberek részére (adatkezelési cél).

16.2. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogos érdeke, amely a fenti jogszabályi kötelezettségnek való megfelelésére irányul. Ezen tevékenysége során Fresenius Kabi közvetlenül semmilyen személyes adatot nem vesz át a PHARMINDEX szolgáltatásból, a tevékenység kizárólag arra terjed ki, hogy az applikáció letöltése csak PHARMINDEX által azonosított felhasználók részére legyen elérhető. Az előzőekre tekintettel személyes adatkezelés Fresenius Kabi által közvetlenül nem valósul meg, így az adatok megőrzési ideje sem meghatározható. A PHARMINDEX adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.pharmindex-online.hu/adatvedelem.

17. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

17.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Fresenius Kabi által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek valamelyikén a GDPR 17. cikkére való tekintettel. Fresenius Kabi megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelése vonatkozásában, a GDPR 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

17.2. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Társaságunk a jelen tájékoztatóban bemutatott adatkezelések körében profilalkotást, illetve automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

17.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Fresenius Kabi Hungary Kft.
Székhely és levelezési cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. 3. emelet
Telefonszám: (1) 250 8371
Email cím: info@fresenius-kabi.com
Adatvédelmi tisztviselő: Pierre Kaufmann
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: https://www.fresenius-kabi.com/data-privacy-contact-form

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel, a Fresenius Kabi Hungary Kft-hez fordulhat a 17.3. pontban szereplő elérhetőségeken keresztül.

17.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy – megfelelő körülmények között - azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti.

17.5. Az Érintett az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (a 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., vagy 1374 Budapest, Pf. 603, illetve ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

17.6. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Fresenius Kabi jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

17.7. Az Érintett kérésére Fresenius Kabi korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

17.8. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

17.9. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Fresenius Kabi rendszere a felhasználók aktivitásáról – a Cookiek kezelésére vonatkozó külön tájékoztatójának megfelelően is - adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

18.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Fresenius Kabi az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót a GDPR rendelkezéseivel összhangban tájékoztatja és gondoskodik esetleges további járulékos – így különösen az érintett jogok gyakorlásához kötődő - kötelezettségei megvalósulásáról.

18.3. Fresenius Kabi kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Utolsó frissítés dátuma: Budapest, 2024. április 10.