Adatkezelési tájékoztató

1. Preambulum

Mi, a Fresenius Kabi munkatársai tisztában vagyunk azzal, hogy milyen fontossággal bír partnereink számára az adatvédelem. Arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk partnereink személyes adatait. Adatainak kezelését mindenkor a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően végezzük.

2. A Szabályzat célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Fresenius Kabi Hungary Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-164646, adószám: 10736687-2-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Fresenius Kabi adatvédelmi és adatkezelési szabályait.
A jelen Tájékoztató célja, hogy a Fresenius Kabi Hungary Kft. (továbbiakban: Fresenius Kabi) által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése, valamint gépi feldolgozása során (adatvédelem).

3. Az adatkezelő megnevezése

Név: Fresenius Kabi Hungary Kft.
Székhely és levelezési cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. 3. emelet
Telefonszám: (1) 250 8371
E-mail cím: info@fresenius-kabi.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-86437/2015

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak (érintett) kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
 -felhasználónév,
 -vezetéknév,
 -keresztnév,
 -szülteés ideje,
 -telefonszám,
 -e-mail cím,
 -foglalkozás,
 -munkahely neve,
 -munkahely címe,
 -pecsétszám,
 -jelszó.

4.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4.3.  A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek használatával kapcsolatban kérjük olvassa el részletes tájékoztatónkat, amit a következő linkre kattintva érhet el: Cookie Szabályzat

5. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1. Az adatkezelésre a http://www.fresenius-kabi.com/hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR, valamint a  2011. évi CXII. tv. szerinti hozzájárulás. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A Felhasználó jogosult a hozzájárulását visszavonni.

5.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Fresenius Kabi a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag szakmai információszolgáltatás, promóciós információszolgáltatás, hírlevelek küldése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

5.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

5.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Fresenius Kabi általi törlésére bármikor, a "Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek" fejezetben rögzített módon kerülhet sor.

6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

7.1. Az adatokat elsődlegesen Fresenius Kabi illetve Fresenius Kabi belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. Az alapot szolgáltató informatikai rendszer üzemeltetése körében Fresenius Kabi adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe. Fresenius Kabi az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért adatkezelőként felelős.
Adatfeldolgozók megnevezése:
 

Cégnév Cím Tevékenység
Fujitrend Kft. 1042 Budapest, Rózsa u. 4. számítástechnikai szolgáltatás
Dolphinet 1094 Budapest, Páva u. 8. webhosting
Karátnet Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. számítástechnikai szolgáltatás
Fresenius Netcare GmbH Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Germany webhosting

7.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Hangfelvétel készítése

8.1. Telefonos ügyfélszolgálatunk igénybevétele során Fresenius Kabi az Érintettel folytatott beszélgetést rögzíti.

8.2. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A beszélgetés rögzítéséhez hozzájárulni nem kívánó Érintettek számára Fresenius Kabi bármely más elérhetősége nyitva áll kapcsolatfelvétel céljából.

8.3. Az adatkezelés célja a telefonon leadott megrendelések későbbi bizonyíthatósága.

8.4. Fresenius Kabi a hangfelvételeket bizalmasan kezeli és 1 hónapig őrzi meg, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek. Fresenius Kabi az Érintett kérésére, külön díj felszámolása nélkül biztosítja a felvétel másolatának kiadását. A hangfelvételek kezelése közben Fresenius Kabi adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a felvételeket harmadik fél számára nem továbbítja.

8.5. A személyes adatot törölni kell, ha
 -kezelése jogellenes;
 -az Érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul);
 -az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 -az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
 -azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

8.6. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-123522/2017

9. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

9.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Fresenius Kabi által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Weboldalon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Fresenius Kabi megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelése vonatkozásában, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15Ü22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

9.2. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 -az adatkezelés céljai;
 -az érintett személyes adatok kategóriái;
 -azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 -a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 -a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 -a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 -az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

9.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:

Fresenius Kabi Hungary Kft.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. 3. emelet

E-mail: adatkezeles@fresenius-kabi.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel, az Fresenius Kabi munkatársához fordulhat a 9.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

9.4. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes ali szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Fresenius Kabi a szükséges időtartamig megőrzi.

9.5. A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

9.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Fresenius Kabi jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9.7. Az érintett (felhasználó) kérésére Fresenius Kabi korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 -az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
-az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
-az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
-az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.8. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.9. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10. E-mail címek felhasználása

10.1. Fresenius Kabi kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

10.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

10.3. Fresenius Kabi által nyújtott szolgáltatások változásaira vonatkozó, valamint a Fresenius Kabi egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Fresenius Kabi bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.

10.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Fresenius Kabi csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Fresenius Kabi rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

11.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Fresenius Kabi az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

11.3. Fresenius Kabi kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11.4. Fresenius Kabi fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Budapest, 2018. május