Adatkezelési tájékoztató

1. Preambulum

Mi, a Fresenius Kabi munkatársai tisztában vagyunk azzal, hogy milyen fontossággal bír partnereink számára az adatvédelem. Arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk partnereink személyes adatait. Adatainak kezelését mindenkor a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a hatályos jogszabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően végezzük.

2. A Szabályzat célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Fresenius Kabi Hungary Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-164646, adószám: 10736687-2-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Fresenius Kabi adatvédelmi és adatkezelési szabályait.
A jelen Tájékoztató célja, hogy a Fresenius Kabi Hungary Kft. (továbbiakban: Fresenius Kabi) által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése, valamint gépi feldolgozása során (adatvédelem).

3. Az adatkezelő megnevezése

Név: Fresenius Kabi Hungary Kft.
Székhely és levelezési cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. 3. emelet
Telefonszám: (1) 250 8371
E-mail cím: info@fresenius-kabi.hu

4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

4.1. Az adatokat elsődlegesen Fresenius Kabi illetve Fresenius Kabi belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

4.2. Az alapot szolgáltató informatikai rendszer üzemeltetése körében Fresenius Kabi adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe. Fresenius Kabi az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért adatkezelőként felelős.
Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév 

Cím 

Tevékenység 

IQVIA Solutions Services Kft. 

1062 Budapest, Váci út 13. A. ép. 5. em. 

CRM (ügyfélkezelési rendszer) üzemeltetés, adatbáziskarbantartás 

Inparibus Kft. 

1188 Budapest, Damjanich u. 32. 

gyógyszer mellékhatás-bejelentések feldolgozása 

Fresenius Netcare GmbH 

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Germany 

webhosting 

SAP Hungary Kft. 

1031 Budapest, Záhony u. 7. 

vállalatirányítási rendszer-szolgáltató 

Fujitrend Kft. 

1042 Budapest, Rózsa u. 4. 

számítástechnikai szolgáltatás 

 

Karátnet Kft. 

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 

számítástechnikai szolgáltatás 

X-Sequor Kft.  

2049 Diósd, Fenyősor u. 27/1. 

számítástechnikai és információbiztonsági szolgáltatás 

Maxer Hosting Kft. 

9024 Győr, Répce u. 24. 

tárhelyszolgáltató 

bEcommerce Kft.

1094 Budapest, Páva u. 8.

webhosting


4.3.  A fentieken túl az Érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

5. Weboldal regisztráció, hírlevelek küldése, e-mail címek felhasználása

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
5.1. Az adatkezelésre a http://www.fresenius-kabi.com/hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak (a továbbiakban érintett, vagy felhasználó) önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a GDPR, valamint a 2011. évi CXII. tv. szerinti hozzájárulás. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A Felhasználó jogosult a hozzájárulását visszavonni.

5.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Fresenius Kabi a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag szakmai információszolgáltatás, promóciós információszolgáltatás, hírlevelek küldése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

5.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

5.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A kezelt személyes adatok köre
5.6. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak (érintett) kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, foglalkozás, munkahely neve, munkahely címe, pecsétszám, jelszó.

5.7. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

5.8. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek használatával kapcsolatban kérjük olvassa el részletes tájékoztatónkat, amit a következő linkre kattintva érhet el: https://www.fresenius-kabi.com/hu/cookie-szabalyzat

Az adatkezelés időtartama
5.9. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Fresenius Kabi általi törlésére bármikor, a „Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek” fejezetben rögzített módon kerülhet sor.

5.10. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

E-mail címek felhasználása
5.11. Fresenius Kabi kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

5.12. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

5.13. Fresenius Kabi által nyújtott szolgáltatások változásaira vonatkozó, valamint a Fresenius Kabi egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást az Fresenius Kabi bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére.

5.14. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Fresenius Kabi csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

6. Hangfelvétel készítése

6.1. Telefonos ügyfélszolgálatunk igénybevétele során Fresenius Kabi az Érintettel folytatott beszélgetést rögzíti.

6.2. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A beszélgetés rögzítéséhez hozzájárulni nem kívánó Érintettek számára Fresenius Kabi bármely más elérhetősége nyitva áll kapcsolatfelvétel céljából.

6.3. Az adatkezelés célja a telefonon leadott megrendelések későbbi bizonyíthatósága.

6.4. Fresenius Kabi a hangfelvételeket bizalmasan kezeli és 1 hónapig őrzi meg, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek. Fresenius Kabi az Érintett kérésére, külön díj felszámolása nélkül biztosítja a felvétel másolatának kiadását. A hangfelvételek kezelése közben Fresenius Kabi adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a felvételeket harmadik fél számára nem továbbítja.

7. Gyógyszer mellékhatás-bejelentés (farmakovigilancia)

7.1. Társaságunknak jogszabályi kötelessége (15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet), valamint a GDPR 9. cikk (2) i) pontja alapján a készítményei vonatkozásában tudomására jutott esetleges mellékhatásokkal kapcsolatos bejelentéseket kivizsgálja és amennyiben szükséges, anonimizált módon továbbítja azok lényeges részeit a megfelelő hatóságok (Európai Gyógyszerügynökség) számára.

7.2. A feltételezett mellékhatások bejelentése nem rögzített telefonhívás útján történik, munkaidőben. Munkaidőn túl társaságunk üzenetrögzítőt működtet, amelyen a bejelentők elérhetőségi adataik (jellemzően név, telefonszám) megadásával visszahívást kérhetnek a feltételezett mellékhatás(ok) bejelentése érdekében. A rögzített hanganyagok a felvételt követő második munkanapon törlésre kerülnek (adatkezelés időtartama). Az üzenethagyás önkéntes, így az üzenetrögzítő használata – különösen az esetleges különleges kategóriába tartozó, egészségügyi személyes adatok vonatkozásban – kifejezett hozzájárulásként értékelhető.

7.3. A bejelentés származhat önkéntesen az Érintettől, vagy az esetről tudomással bíró egészségügyi szakembertől. Utóbbi eset az egészségügyi szakember mint önálló adatkezelő adattovábbításának minősül, melyben az érintett beazonosítását lehetővé tevő személyes adatok megosztás nem szükséges, s így társaságunk részéről az érintett irányába adatkezelésre nem kerül sor.

7.4. A kezelt adatok köre: az érintett elérhetőségi adatai, valamint az általa önkétesen megosztott további adtok, úgyis mint az életkora, neme, használt gyógyszer neve, betegsége, gyógykezelései, labor- és/vagy vizsgálati eredményei, panaszai, tünetei. Amennyiben a bejelentő egészségügyi dolgozó, úgy a bejelentő neve, elérhetőségi adatai.

7.5. Az adatkezelés időtartam: a termék forgalomba hozatali engedélyének lejártát követő 10 év, az üzenetrögzítő hanganyagának megőrzési ideje a hívást követő első munkanap vége.

7.6. Társaságunk a mellékhatás-bejelentési tevékenysége ellátása során az Inparibus Kft. részéről (részletesen lásd 4. pont) adatfeldolgozói szolgáltatásokat vesz igénybe.

7.7. Társaságunk az orvosszakmai kérdések megválaszolása során, az adott kapcsoltfelvételek lényegi tartalmáról a farmakovigilancia körében végzett tevékenysége minőségbiztosításához és auditálhatóságához fűződő jogos érdeke, valamint a valamint a GDPR 9. cikk (2) i) pontja alapján nyilvántartást vezet. A kezelt adatok köre jellemzően az érintett nevére, elérhetőségére, valamint a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb – esetlegesen – egészségügyi adatokra terjed ki. Az adatkezelés időartama a kapcsolatfelvétel dátumát követő év vége.

8. Kapcsolattartás partnerekkel, ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM)

8.1. Társaságunknak a partnereivel kötött szerződések, illetve regisztrált vevői megrendeléseinek megfelelő teljesítése érdekében személyes adatokat kezel.

8.2. A kezelt adatok köre: a szerződött partnerek, valamint regisztrált vevők kapcsolattartóinak, képviseletre jogosultjainak elérhetőségi adatai, különösen neve, telefonszáma, e-mail címe.

8.3. Az adatok származhatnak közvetlenül az Érintettől, vagy munkáltatójuktól, jellemzően a regisztrált vevői jelentkezésük alapján, illetve a Fresenius Kabi és partnerei közötti szerződésből, továbbá a szerződés fennállta alatt történő együttműködés során lebonyolódott információcseréből.

8.4. Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja: a vonatkozó szerződés teljesítése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdeke.

8.5. Az adatkezelés időtartam: a jogszabályi (pl. adózási) kötelezettségeket ide nem értve, a szerződéses jogviszony, partneri együttműködés megszűnését követő 5 év. Vevői számlák (számviteli bizonylatok) esetén Társaságunk kezeli a kiállított számlán szereplő nevet és címet, és jogszabályi kötelezettségünkből adódóan ezen adatokat a 2000. évi C. tv. rendelkezéseinek megfelelően 8 évig megőrizzük.

8.6. Társaságunk leendő partnerek felkutatása és üzleti kapcsolat kialakítása céljából személyes adatokat is felhasznál, amelyeket – mint adatfeldolgozója – a Karátnet Kft. által biztosított CRM rendszerében tart nyilván, s amely adatokat az IQVIA Solutions Services Kft. (https://www.iqvia.com) saját gyűjtése alapján, mint önálló adatkezelő biztosít.

8.7. Az IQVIA Solutions Services Kft. által biztosított CRM alkalmazás útján elérhető adatok az egészségügyi szakemberek vonatkozásában a következők: Vezetéknév és keresztnév; Egészségügyi szakma típusa; Szakterület(ek), beosztás, betöltött pozíció; Munkahely neve; Munkahely címe; Munkahelyi telefon- és fax szám; Munkahelyi végzettség; Munkahelyi e-mail cím, magán e-mail cím; pecsétszám/nyilvántartási szám/műk. ny. szám.

8.8. Az adatkezelés jogalapja: EU Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk 1. (f) pontja szerinti jogos érdek. Az adatkezelés időtartama az első kapcsolatfelvételig terjed, ezt követően az érintett hozzájárulásán, vagy a GDPR 6. cikk 1. (b). pontja szerinti szerződés teljesítésén alapul.

9. Szakmai rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés

9.1. Társaságunk – a 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól (a továbbiakban: Gyftv szabályaival összhangban – ismertetést segítő, valamint szakmai, tudományos vagy oktatási célokat szolgáló rendezvényeket, programokat szervez, amik során a résztvevők személyes adatait kezeli.

9.2. A kezelt adatok köre: egészségügyi szakember neve, praxis helye, tevékenység végzésének helye (ország szerint), tevékenység végzésének címe, pecsétszám/nyilvántartási szám, valamint az elszállásolás, étkeztetés körülményeit befolyásoló esetleges különleges, egészségügyi adatok (pl. ételallergia, stb.). A részvétel megvalósítása érdekében az adatok továbbításra kerülnek a konkrét esemény lebonyolításba bevont utazásszervező, vagy a rendezvénynek helyet adó, szállást nyújtó, önálló adatkezelők számára.

9.3. Az adatkezelés célja:
    - a fentiek szerinti rendezvényen, programon való részvétel biztosítás;
    - jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettség teljesítése.

9.4. A rendezvényen való részvétel biztosítása érdekében történő adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása, aminek időtartam a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a program, rendezvény dátumát követő 3 évig terjed.

9.5. A Gyftv.-ből adódó – a gyógyszerészeti államigazgatási szerv (OGYÉI) részére történő adattovábbítás - bejelentés teljesítése Társaságunk jogi kötelezettsége (jogalap). 

9.6. A bejelentés során továbbított adatok köre: az érintett neve, a támogatás összege, a szervezés költsége. Az adatkezelés időtartam, amíg az államigazgatási szerv a vonatkozó adatokat nyilvántartja és bárki számára nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a rendezvény lebonyolítását követő év vége

10. Ismertetési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

10.1. Társaságunk annak érdekében, hogy a Gyftv ismertetési tevékenységre vonatkozó szabályainak maradéktalanul megfeleljen, az ismertetési tevékenysége körében a gyógyszerek rendelésére vagy forgalmazására jogosult által folytatott egészségügyi tevékenységgel összefüggő csekély összegű juttatásairól nyilvántartást vezet.

10.2.A nyilvántartás az érintett nevét, a juttatást, valamint annak értékét tartalmazza. Az adatkezelés időtartama a juttatás nyújtásával érintett év végéig terjed.

10.3. Az adatkezelés jogalapja a Fresenius Kabi jogos érdeke, hogy a jogszabályi megfeleléshez szükséges naprakész ismeretei mindenkor rendelkezésre álljanak. 

11. Hidroxi-etil-keményítő (HES) oldatos infúziók rendelése

11.1. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a hidroxi-etil-keményítő (HES) oldatos infúziók vonatkozásában korlátozott hozzáférési programot léptetett életben. A korlátozás értelmében a kórházak és az egészségügyi szakemberek akkreditáció nélkül nem szerezhetnek be HES 130-tartalmú oldatos infúziókat. Ennek megfelelően Társaságunk - jogszabályi kötelezettsége alapján - kezeli az akkreditáció tényét alátámasztó kötelezettségvállalási nyilatkozatokon szereplő személyes adatokat.

11.2. A kezelt adatok köre: név, betegellátó intézmény/kórház, szervezeti egység, aláírás

11.3. Az adatkezelés időtartama: a termék forgalomba hozatali engedélyének lejártát követő 10 év

12. Elektronikus megfigyelőrendszerek

12.1. Társaságunk székhelyén a BN Ingatlanfejlesztő Zrt. / Dome Facility Services Group Kft. mint önálló adatkezelő kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet. A megfigyelőrendszerrel kapcsolatos bővebb tájékoztatást az üzemeltető biztosítja.

12.2. Társaságunk raktára területén biztonsági célú (élő képet közvetítő és rögzítő) kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet. Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, valamint az emberi élet és testi épség megóvása, továbbá az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes nagykereskedelmi gyakorlata körében előírt biztonságos tárolási követelményeknek való megfelelés megvalósítása. Az adatkezelés jogalapja: Társaságunk jogos érdeke. A kezelt adatok köre: az érintettek képmása, magatartása és az abból levonható következtetések. Az adatkezelés időtartam: 5 nap. Az adatok megismerésére Társaságunk adatvédelmi szabályzatában rögzített funkcióinak betöltői jogosultak.

12.3. Társaságunk a székhelyére történő távoli, elektronikus beléptetés során – vagyonvédelmi célból - élő képet közvetítő kamerás beléptető rendszert alkalmaz. A kamera a távoli beléptetés időtartama alatt, valós időben közvetíti az érintett képmását, viselkedését, ami rögzítésre nem kerül így más típusú adatkezelés ezen tevékenység során nem valósul meg.

13 Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Fresenius Kabi által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Weboldalon. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek valamelyikén. Fresenius Kabi megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelése vonatkozásában, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

13.2. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
    - az adatkezelés céljai;
    - az érintett személyes adatok kategóriái;
    - azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
    - a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
    - a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
    - a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
    - az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

13.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Fresenius Kabi Hungary Kft., 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. 3. emelet
E-mail: adatkezeles@fresenius-kabi.hu
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel, az Fresenius Kabi munkatársához fordulhat a 13.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

13.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy – megfelelő körülmények között - azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti.

13.5. Az Érintett az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (a 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., vagy 1374 Budapest, Pf. 603, illetve ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

13.6. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Fresenius Kabi jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

13.7. Az Érintett kérésére Fresenius Kabi korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
    - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
    - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
    - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
    - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

13.8. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

13.9. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Fresenius Kabi rendszere a felhasználók aktivitásáról – a Cookiek kezelésére vonatkozó külön tájékoztatójának megfelelően is - adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

14.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Fresenius Kabi az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót a GDPR rendelkezéseivel összhangban tájékoztatja és gondoskodik esetleges további járulékos – így különösen az érintett jogok gyakorlásához kötődő - kötelezettségei megvalósulásáról.

14.3. Fresenius Kabi kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Budapest, 2021. április