Produkty

Pacienti & Pečující osoby

V této části se můžete seznámit s veřejně dostupnými informacemi, které jsou určeny pro pacienty, nebo osoby pečující o pacienty. Dozvíte se více o terapeutických oblastech, pro které jsou produkty společnosti Fresenius Kabi určené. Například léčba onkologie, diabetu, kritická klinická péče, maldigesce, jaterní a renální insuficience, náhrada krevního objemu nebo pediatrie.

Jsem pacient nebo pečující osoba

Odborná veřejnost

Beru na vědomí, že tyto internetové stránky obsahují informace, které jsou určeny pouze odborníkům ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulace reklamy ve znění pozdější předpisů. Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka podle uvedeného zákona, podle níž se odborníkem rozumí pouze osoba oprávněná předepisovat anebo vydávat humánní léčivé přípravky. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu této definice. Potvrzuji, že jsem si vědom rizik, kterým bych se vystavil, pokud bych nebyl odborníkem a vstupoval bych na tyto stránky, jako například riziko nesprávného pochopení informací o používání konkrétních léčivých přípravků, léčby konkrétních onemocnění, nesprávného vyhodnocení vlastního zdravotního stavu či zdravotního stavu jiné osoby atp., které mohou mít negativní dopad na moje zdraví či zdraví jiné osoby.

Jsem odborník ve zdravotnictví