Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Těší nás Váš zájem o společnost Fresenius Kabi s.r.o., se sídlem Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 251 35 228, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 52618 (dále „Fresenius Kabi“). Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá. Rádi bychom Vás informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR”), o jaké druhy informací se jedná, a vysvětlili Vám, jak jsou tyto informace používány.

Dále bychom Vás rádi informovali o tom, že naše webové stránky obsahují odkazy na externí weby, na které se toto prohlášení o ochraně soukromí nevztahuje. Místní webové stránky jednotlivých dceřiných společností skupiny Fresenius Kabi navíc mohou obsahovat odlišná prohlášení o ochraně soukromí. V takových případech platí, že na návštěvy daných webových stránek se vztahují prohlášení o ochraně soukromí platná pro dané webové stránky.

Zpracováváme Vaše údaje

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a používat v následujících situacích:

Při návštěvě našich webových stránek

Stejně jako je tomu u většiny jiných webů, i my shromažďujeme údaje o Vašich návštěvách našich stránek. Děláme to z toho důvodu, abychom mohli naše webové stránky se všemi jejich funkcemi optimalizovat pro Vámi používané zařízení nebo abychom mohli uložit Vaše preference pro potřeby Vašeho aktuálního či budoucího prohlížení. Během návštěv našich webových stránek se standardně shromažďují následující údaje internetového protokolu: 

•    název Vašeho poskytovatele služeb (IP adresa)
•    webové stránky, ze kterých jste se dostali na naše stránky
•    navštívené stránky
•    Váš typ internetového prohlížeče a 
•    datum a délka Vaší návštěvy.  

Vaše IP adresa bude pseudonymizována – budou z ní vymazány poslední tři číslice. Díky tomuto opatření Vás už nebudeme schopni přímo identifikovat jako konkrétní osobu. Tyto údaje vymažeme do jednoho měsíce. 

Jste-li naším zákazníkem

V případě, že jste naším zákazníkem, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě právních důvodů stanovených GDPR zejm. za následujícími účely:
a) zajištění účasti na firemních či jiných akcích;
b) zajištění komunikace;
c) propagační činnosti;
d) doložení dodavatelského vztahu;
e) zajištění registrace, ubytování, dopravy a certifikátu na kongresu;
f) poskytování školení;
g) poskytování servisní podpory;
h) poskytování informační podpory;
i) vyřízení reklamací;
j) aktualizace CRM;
k) tvorba zákaznických Target listů a vykazování aktivit Produktových specialistů;
l) poskytování zdravotnické péče a produktů enterální výživy;
m) sběr informací o nežádoucích účincích léčivých a zdravotnických prostředků;
n) zajištění dopravy a ubytování na služební cestě;
o) poskytování služeb Nutričního kurýra.

V případě, že nejsou Vaše osobní údaje za některým z výše uvedených účelů zpracovávány na základě jiného právního důvodu stanoveného GDPR, tj. na základě plnění smlouvy či jednání o uzavření smlouvy, na základě plnění zákonné povinnosti, pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo na základě oprávněného zájmu Fresenius Kabi, získáváme Váš svobodný a informovaný souhlas s jejich zpracováním.

Vaše osobní údaje zpracováváme za výše uvedenými účely pouze po nezbytnou dobu, tedy především po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu stanovenou příslušným právním předpisem. V případě získání Vašeho souhlasu se zpracováním údaje zpracováváme do jeho odvolání, resp. konkrétní dobu zpracování uvádíme v textu daného souhlasu.

Cookies

V některých částech našich webových stránek používáme cookies. Bližší informace o používání cookies naleznete zde.

Když nám aktivně poskytnete informace v souvislosti se žádostí nebo průzkumem

Budeme shromažďovat a zpracovávat údaje, které jste nám aktivně poskytli např. při vyplňování online formulářů nebo průzkumů nebo když jste nás kontaktovali jinou formou, jako např. e-mailem, telefonicky nebo poštou. V případě online formulářů je účel, pro který nám poskytujete své osobní údaje, uveden na samotném formuláři. 
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich stránek, ukládáme následující informace: 

•    Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo;
•    společnost, profese;
•    typ žádosti a případně další informace pro účely odpovědi na Váš dotaz.  

Učiníme tak s Vaším předchozím souhlasem, případně z jiných právních důvodů stanovených GDPR. Tyto informace nebudeme používat k tomu, abychom Vás dále kontaktovali, nedáte-li nám k tomu svůj výslovný souhlas. Vaše kontaktní údaje budou uchovány po dobu až šesti měsíců od vyřízení Vaší žádosti nebo dokončení průzkumu, není-li podle zákona nutno tyto údaje uchovávat delší dobu. Údaje poskytované na online formulářích jsou shromažďovány s využitím zabezpečeného připojení za účelem ochrany osobních údajů před manipulací nebo neoprávněným přístupem. Pamatujte, prosím, na to, že běžná e-mailová korespondence není zabezpečeným komunikačním prostředkem.

Když aktivujete zásuvné moduly a „activity feeds“ sociálních médií 

Pokud aktivujete zásuvné moduly (tzv. „pluginy“) nebo tzv. „activity feeds“ (nástroje pro zobrazení aktivity) poskytovatelů sociálních médií (např. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram nebo WhatsApp), Váš internetový prohlížeč se připojí k serverům příslušných poskytovatelů a odešle Vaše konkrétní uživatelské údaje. Tyto zásuvné moduly a „activity feeds“ jsou ve výchozím nastavení deaktivovány. Aktivací těchto zásuvných modulů nebo „activity feeds“ dáváte souhlas s přenosem Vašich údajů.

V době, kdy jste přihlášeni na sociální síť některého z výše uvedených poskytovatelů, může být Vaše aktivita propojena s Vaším uživatelským účtem.

a) Zavedení nástroje „Shariff“

Pro zajištění ochrany Vašeho soukromí používáme nástroj zvaný „Shariff“. Tento nástroj Vám umožňuje rozhodnout, zda a kdy aktivovat jakékoli zásuvné moduly na našich webových stránkách a tím také rozhodnout, zda zahájit předávání konkrétních uživatelských údajů poskytovateli.

b) Aktivace zásuvných modulů

Teprve poté, co prostřednictvím nástroje „Shariff“ výslovně aktivujete některý zásuvný modul, se Váš prohlížeč připojí k serverům příslušného poskytovatele a předá tomuto poskytovateli konkrétní uživatelské údaje (jak je uvedeno níže). Prostřednictvím nástroje „Shariff“ aktivujete vybraný zásuvný modul kliknutím na příslušné tlačítko sdílení.

c) Aktivace „activity feeds“

Pokud aktivujete „activity feed“ kliknutím na neaktivní masku na našich webových stránkách, Váš prohlížeč se připojí k serverům každého poskytovatele a předá jim konkrétní uživatelské údaje (jak je uvedeno níže). Berte prosím na vědomí, že při kliknutí na masku se automaticky nastaví cookie, která zůstane uložena po dobu Vašeho prohlížení. Během této doby se maska znovu nezobrazí.

Pokud svým přátelům či známým doporučíte nějakou webovou stránku za použití našeho tlačítka „doporučit stránky“, pak informace, které nám poskytnete, použijeme pouze pro informování příjemce o totožnosti odesílatele. Vaše údaje nebudeme používat pro žádné jiné účely a uložíme je na dobu maximálně 6 měsíců. 

Fresenius Kabi nemá žádný vliv na rozsah nebo druh údajů, které budou poskytnuty na základě aktivace zásuvných modulů nebo „activity feeds“. Tím také mohou být spuštěny další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv. Bližší informace o rozsahu shromažďovaných a zpracovávaných údajů, o účelu, pro který mohou být Vaše údaje používány, a o Vašich příslušných právech a možnostech konfigurace pro ochranu Vašeho soukromí (včetně Vašeho práva na odvolání souhlasu) naleznete v politice ochrany soukromí příslušné sociální sítě.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/

V rámci „activity feed“ se mohou na našich webových stránkách objevovat videa z YouTube. YouTube, stejně jako většina webů, používá cookies, a to jednak za účelem shromažďování uživatelských údajů na svých webových stránkách, které slouží mimo jiné pro statistiku videí a prevenci podvodů, a jednak za účelem zvyšování uživatelského komfortu. Spuštěním příslušného videa mohou být spontánně spuštěny další operace zpracování údajů, na které nemáme žádný vliv. Bližší informace o ochraně soukromí na YouTube naleznete v politice ochrany soukromí společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Sdílení Vašich údajů

Vaše údaje sdílíme v rámci skupiny Fresenius. Údaje budou uchovávány a hostovány společností Fresenius Netcare GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Německo. 

Naše společnost  uchovává Vaše údaje na cloudovém úložišti. To znamená, že Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány poskytovatelem cloudových služeb a uchovávány v různých zemích. Od těchto poskytovatelů smluvně vyžadujeme zavedení obdobných opatření na ochranu údajů, jaká používáme i my.

Nepředpokládáme žádné  konkrétní předávání Vašich údajů do třetích zemí (tj. zemí mimo Evropský hospodářský prostor) s výjimkou Vašich případných dotazů. Abychom byli schopni Váš dotaz vyřídit, zašleme jej včetně Vašich osobních údajů, které nám poskytnete, kontaktní osobě pro Vaši zemi. Pokud se taková osoba nachází ve třetí zemi, předání těchto údajů bude podmíněno Vaším souhlasem.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat žádným orgánům státní správy, nebudeme-li tak povinni učinit ze zákona. Naši zaměstnanci, zástupci a maloobchodníci jsou povinni respektovat důvěrnost Vašich osobních údajů a jejich ochranu.

Zabezpečení

Naše společnost chrání Vaše osobní údaje, které zpracovává, prostřednictvím technických a organizačních opatření tak, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům nebo k jejich jinému zneužití.

Pečlivě si vybíráme své obchodní partnery, kteří pro nás dále zpracovávají některé údaje. Tito zpracovatelé jsou vázáni mlčenlivostí a nejsou oprávněni využít jim poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly zpřístupněny. Aktuální seznam zpracovatelů je vždy k dispozici v sídle Fresenius Kabi nebo Vám může být zaslán na základě Vaší žádosti adresované na níže uvedený e-mail.

Vaše osobní údaje technicky a organizačně zabezpečujeme vždy s ohledem na aktuální stav technologií. Společnost používá taková bezpečností opatření, aby, pokud je to možné, nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, aby k nim nezískala přístup třetí osoba, nebyly zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření užívaných ze strany Fresenius Kabi. Přijatá opatření jsou taktéž pravidelně aktualizována.

Práva, žádosti, dotazy a stížnosti

Dovolujeme si Vás zároveň informovat, že Vám při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí následující práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů: 

  • právo na přístup k osobním údajům – můžete kdykoli požadovat informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, mimo jiné včetně původu a příjemců Vašich údajů a účelu jejich zpracování, a máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás Fresenius Kabi zpracovává;
  • právo na opravu Vašich osobních údajů – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás Fresenius Kabi zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo Společnost požádat o jejich aktualizaci či doplnění; 
  • právo na výmaz Vašich osobních údajů (právo být zapomenut) – máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou již potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány nebo byly zpracovány protiprávně nebo pokud jejich další zpracování nevyžadují jiné právní předpisy;
  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů – máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud zpracované osobní údaje nejsou přesné, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo vznesete-li námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi zájmy;  
  • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů – v případě, kdy zpracováváme osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu a/nebo pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti tomuto zpracování; 

Pokud obdržíme jakoukoli Vaši žádost o uplatnění Vašich práv týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, neprodleně potvrdíme její přijetí a prověříme ji. Pro podávání žádostí prosím použijte kontaktní formulář pro záležitosti ochrany údajů. 

V případě, že pro zpracování osobních údajů potřebujeme Váš souhlas, který nám udělíte, svůj souhlas můžete zároveň kdykoli odvolat nebo můžete kdykoli požádat o vymazání Vašich osobních údajů; v takovém případě nás prosím kontaktujte za použití níže uvedených kontaktních údajů. Stejně tak můžete kdykoli zrušit odběr. 

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ve Vaší zemi/regionu nebo u Vašeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany soukromí a zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adrese:
 

Fresenius Kabi s.r.o.
Lokální pověřenec pro ochranu osobních údajů
Na strži 1702/65
140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika
E-mail: ochranasoukromi@fresenius-kabi.com

Tel.: +420 225 270 111
E-mail:  czech-info@fresenius-kabi.com

 

© 2018 Fresenius Kabi s.r.o.