Politika soukromí

Politika soukromí

Těší nás Váš zájem o společnost Fresenius Kabi s.r.o. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá. Rádi bychom Vás informovali o tom, jaké druhy informací jsou shromažďovány na stránkách http://www.fresenius-kabi.com/cz, a vysvětlili Vám, jak jsou tyto informace používány a chráněny. Připomínáme, že naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, na které se naše politika ochrany údajů nevztahuje. Webové stránky našich místních dceřiných společností navíc mohou uplatňovat odlišnou politiku ochrany soukromí a v takových případech platí, že na používání daných webových stránek se vztahují ustanovení, která jsou na nich uvedena.

 

Zpracování údajů z internetového protokolu

Stejně jako je tomu u většiny jiných webových stránek, i při návštěvách našich stránek se standardně shromažďují následující údaje: název Vašeho poskytovatele služeb (IP adresa), webové stránky, ze kterých jste se dostali na naše stránky, navštívené stránky, typ Vašeho prohlížeče a datum a délka Vaší návštěvy. Tyto informace nelze použít pro osobní identifikaci návštěvníků. V souvislosti se sběrem a zpracováním údajů o Vaší IP adrese platí, že Vaše IP adresa bude plně anonymizována ihned po jejím zjištění, a to smazáním posledních 3 číslic. V důsledku toho Vás už jako osobu nebudeme schopni identifikovat. IP adresu smažeme nejpozději do jednoho měsíce (bližší informace naleznete v sekci „Cookies a webová analýza“).

 

Sběr a zpracovávání osobních údajů

Mezi osobní údaje se řadí veškeré informace, které se týkají Vás coby fyzické osoby. Takové údaje shromažďujeme a zpracováváme s Vaším souhlasem (např. při podání online žádosti o pracovní místo nebo při účasti v online průzkumu), případně ze zákonem stanovených důvodů. V každém případě sběru údajů Vás budeme informovat o jeho právním základě včetně účelů zpracování, nebo Vás požádáme o Váš informovaný souhlas s jejich zpracováním. Osobní údaje budeme zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a od 25. května 2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími relevantními předpisy na ochranu osobních údajů účinnými v době zpracování osobních údajů. Zpracování údajů bude prováděno na území České republiky. Žádný další převod do třetích zemí mimo Evropskou unii nepředpokládáme, vyjma Vašich případných dotazů týkajících se produktových skupin, produktů či služeb. Vaši žádost spolu s Vámi poskytnutými osobními údaji zašleme kontaktní osobě pro Vaši zemi, a to s Vaším souhlasem v zákonem požadovaném rozsahu.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžeme ukládat takové informace, jako je Vaše jméno, příjmení, společnost, odvětví, poštovní adresa, e-mailová adresa, typ žádosti a případně další informace pro účely odpovědi na Vaši žádost. Tyto informace nebudeme využívat k tomu, abychom Vás do budoucna kontaktovali, nedáte-li nám k tomu svůj výslovný souhlas. Takový souhlas můžete kdykoli odvolat nebo můžete kdykoli požádat o smazání Vašich osobních údajů; v takovém případě prosím napište na adresu  czech-info@fresenius-kabi.com. Pamatujte prosím na to, že běžná e-mailová korespondence není zabezpečeným komunikačním prostředkem. Vaše osobní údaje nebudeme sdělovat žádnému orgánu státní správy, vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon. Naši zaměstnanci, zástupci, maloobchodníci, zpracovatelé osobních údajů a další příjemci, o nichž budete případně informováni, jsou smluvně zavázáni k zachování důvěrnosti Vašich osobních údajů a mlčenlivosti ohledně získaných údajů (§ 5 BDSG).

V případě, že na webových stránkách Fresenius Kabi s.r.o. vstupujete do sekce s přihlašováním, máte povinnost chránit svá přístupová práva před jejich zneužitím třetími osobami. Zjistíte-li, že došlo k neoprávněnému přístupu a narušení zabezpečení ve vztahu k Vašim přístupovým údajům, uvědomte o tom neprodleně Fresenius Kabi s.r.o. (kontaktní údaje naleznete v sekci „Kontakt“).

 

Cookies a webová analýza

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Cookies jsou malé kousky textu, které Váš prohlížeč ukládá na Vašem počítači. Díky nim jsou naše služby uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies nepoškozují Váš počítač ani neobsahují viry či malware. Pro naše vlastní účely používáme tzv. „session cookies“ („relační cookies“), které Vás pomáhají rozpoznat během používání našich webových stránek. „Session cookies“ jsou po Vaší návštěvě automaticky smazány.

Dále nabízíme možnost nastavit tzv. „save-your-choice cookie“ („cookie pro uložení Vaší volby“). Tato cookie uloží informaci o tom, zda jste soukromým uživatelem, nebo odborníkem ve zdravotnictví. Tím se zrychlí Vaše budoucí použití našich webových stránek. „Save-your-choice cookie“ zůstane uložena po dobu jednoho roku od Vaší poslední návštěvy našich webových stránek.

Kromě toho používáme také „tracking cookies“ („sledovací cookies“), s jejichž pomocí zlepšujeme fungování našich webových stránek. Tyto cookies shromažďují analytické informace pouze v souhrnné formě; jde např. o informace o tom, jak často návštěvníci používají libovolnou stránku našich webových stránek, které stránky jsou navštěvovány nejčastěji a zda návštěvníci dostávají z našich stránek chybová hlášení. Tyto cookies shromažďují informace souhrnně a nelze je využít pro identifikaci jednotlivých uživatelů našich webových stránek. Všude, kde používáme „tracking cookies“, budou Vaše údaje okamžitě po získání anonymizovány.

Tyto webové stránky používají Piwik, otevřený software pro webovou analýzu. Piwik používá „cookies“, což jsou textové soubory ukládané na Váš počítač, které umožňují analyzovat způsob, jakým uživatelé používají dané webové stránky. Informace získané o Vašem používání těchto webových stránek díky cookies (včetně Vaší IP adresy anonymizované před jejím uložením) budou uloženy na serveru poskytovatele služeb v České republice.

Máte právo neakceptovat cookies používané na těchto webových stránkách, nicméně pokud tak učiníte, upozorňujeme, že nebudete moci využít plný rozsah funkcí těchto webových stránek. Cookies odmítnete příslušným nastavením preferencí ve Vašem prohlížeči nebo na Vašem mobilním zařízení. Všechny tyto cookies také můžete kdykoli sami smazat v nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud je smažete, je možné, že se při používání našich webových stránek budete muset znovu přihlásit. Berte prosím na vědomí, že v případná deaktivace cookies ve Vašem prohlížeči může mít omezený účinek, pokud při příštím použití těchto webových stránek použijete jiný prohlížeč.

Pokud se rozhodnete ve Vašem prohlížeči nebo na Vašem mobilním zařízení nastavit možnost „nesledovat“, Piwik nebude sledovat Vaši návštěvu.

 

Další informace, stížnosti a dotazy

Osobní údaje, které Fresenius Kabi s.r.o., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 251 35 228, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 52618, zpracovává jakožto správce osobních údajů, budou použity výhradně pro daný účel a to na základě Vašeho souhlasu či jiného právního titulu v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo daného účelu, nestanoví-li právní předpisy jinak. Budou-li Vaše osobní údaje předávány zpracovatelům či dalším příjemcům, budete o nich informováni.

V případě, že je zpracování založeno na Vašem souhlasu, souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, a to písemným oznámením doručeným do sídla Fresenius Kabi s.r.o. nebo na e-mailovou adresu czech-info@fresenius-kabi.com.

Fresenius Kabi s.r.o. Vás dále informuje, že máte právo na přístup k osobním údajům a v případech stanovených relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů i na přenositelnost svých osobních údajů, jakož i vznést námitku proti jejich zpracování. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že Společnost provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, výmazu osobních údajů nebo o omezení zpracování. Právo na výmaz údajů máte pouze, pokud je dán jeden z důvodů pro jejich výmaz a zároveň se neuplatní žádná z výjimek, které společnosti umožní osobní údaje dále zpracovávat, plynoucí z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Vám rád zodpoví jakékoli dotazy týkající se naší politiky ochrany soukromí na internetu.

(Poslední aktualizace v prosinci 2017)

© 2017 Fresenius Kabi s.r.o.

Na strži 1702/65
140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika

Tel.: +420 225 270 111
Fax: +420 225 270 562
E-mail:  czech-info@fresenius-kabi.com