Защита на личните данни

Защита на личните данни

Благодарим за Вашия интерес към „Фрезениус Каби България“ ЕООД („Фрезениус Каби“). Защитата на личните данни на нашите пациенти, медицински специалисти, доставчици, клиенти и търговски партньори е важна за нас. Както за всяка глобална здравна компания в дигиталния век, за нас данните представляват основоположен елемент и спомагат за нашата търговска дейност по целия свят. Тъй като данните са един от нашите ключови активи, ние трябва да гарантираме, че те са надлежно обработвани и защитени.

Бихме искали да Ви предоставим информация относно начина, по който нашата организация инкорпорира защитата на данните в своите операции. Така се стремим да осигурим законосъобразност, прозрачност и доверие. Ще откриете и информация относно начина за упражняване на Вашите права като пациент, здравен специалист, доставчик, клиент или ползвател на уебсайта ни.

Нашият подход към защита на данните

Нашата организация за защита на данните

Фрезениус Каби разполага с отговорен център за защита на личните данни. Той е установил рамка за управление на защитата на личните данни в съответствие с ISO 29100 (Рамка за защита на персонално идентифицируема информация). Центърът цели да въведе хармонизиран и устойчив начин на обработка на личните данни във всички юридически лица Фрезениус Каби. Той определя политиките, процедурите и стандартите за защита на данните и осигурява инструменти и процеси за служителите, както и обучения и материали за повишаване на нивото на осведоменост. Наред с това, центърът предоставя компетентни съвети по всички теми, свързани с поверителността на данните.

Нашите политики за защита на данните и сигурност и свързаните с тях процедури и насоки за обработка на лични данни създават единно и базово ниво на адекватна защита на данните във всички дружества Фрезениус Каби.

Нашите местни консултанти по защита на данните в отделните дружества Фрезениус Каби подпомагат местното ръководство в стремежа му към постигане на законосъобразност. Това се постига посредством осъществяване на оценки на риска и съответствието за различните дейности по обработка на данните. Чрез тези оценки целим да интегрираме изискванията за поверителност в структурата на процеса или системата.

Нашият вътрешен доставчик на ИТ услуги – Фрезениус Неткеър, е имплементирал сертифицирана система за управление на информационната сигурност съгласно ISO 27001, за да осигури високи стандарти на сигурност за центровете за данни. Нашият Глобален екип по защита на кибер-сигурността (CERT) идентифицира, оценява и реагира на инциденти, свързани със сигурността, и действа като централно лице за контакт по всички теми на сигурността.

Мониторингът на нашите усилия за постигане на законосъобразност се контролира от нашето Длъжностно лице по защита на личните данни.

Нашата политика за защита на личните данни

Нашата политика за личните данни залага изискванията за служителите ни при събиране и обработване на лични данни. Тя осигурява всички дейности по обработка, които се осъществяват, да преминават през процеса по оценка на риска и законосъобразността.

В рамките на тези оценки гарантираме, че всички относими принципи за защита на данните са взети предвид при разработване на процеса. В определени случаи може да се наложи извършването на оценка на въздействието върху защитата на данните преди началото на съответната дейност по обработка.

Ние регистрираме дейностите по обработка на лични данни във Фрезениус Каби в „Регистрите на дейностите по обработка“. Този регистър съдържа съществена информация за спазване на законите за защита на данните.

Как използваме Вашите данни

Ако взаимодействате с нас, например като клиент, доставчик, пациент, здравен специалист или ползвател на уебсайта, ние събираме и използваме личните Ви данни, като се придържаме към принципите за защита на данните. Това означава, че събираме и използваме личните Ви данни законно, добросъвестно, по прозрачен начин и единствено за целите, за които са били събрани.

Декларация за поверителност за клиенти, доставчици и търговски партньори

Като наш клиент, доставчик или търговски партньор, ние обработваме личните Ви данни предимно за да изготвим или изпълним договор или споразумение с Вас или Вашата организация за предоставянето на продукти и услуги. Това включва:

 • Оценката на нашето отношение с дружеството, за което работите (оценка на търговския партньор) и
 • Изпълнение на изискванията за съответствие, като например надлежна проверка на търговския партньор, проверка на списъка със санкциите и законите против изпирането на пари.

В нашата декларация за поверителност на данните на клиентите, доставчиците и търговските партньори  ще откриете допълнителна информация.

Декларация за поверителност за медицинските специалисти

Ако сте медицински специалист, ние използваме данните Ви, за да Ви изпращаме информация, свързана с продукти и услуги и да оценим дали сте подходящ контакт за конкретни бизнес нужди, например, когато търсим експерт в определена сфера или за даден продукт.

В нашата декларация за поверителност на данните на медицинските специалисти ще намерите допълнителна информация.

Декларация за поверителност за ползвателите на уебсайта

Ако използвате нашата интернет страница, ние събираме данни и за Вас. Как и защо правим това сме посочили в нашата декларация за поверителност и декларация за бисквитките.

Получете информация за своите данни

Чрез нашата форма за контакт относно поверителност на данните можете да поискате информация относно обработката на личните си данни, включително, например,  относно произхода и получателите на Вашите данни и целите на обработката. Можете да поискате достъп до данните си или да възразите срещу тяхната обработка. Ако личните Ви данни са неточни, непълни или не се обработват съгласно приложимото право, имате право на коригиране, изтриване или блокиране на данните. Наред с това, в определени случаи можете да поискате и директното им предаване към друга организация (преносимост).

Ако подадете искане, нашата организация за защита на данните може да се свърже с Вас за допълнителна информация, за да потвърди самоличността Ви и да осигури бързо изясняване на въпроса. Ние предоставяме информацията безплатно, освен ако исканията са очевидно неоснователни или прекомерни. В този случай може да начислим такса.

Стремим се да отговаряме на Вашите искания в рамките на четири седмици. Запазваме правото си да удължим периода в рамките на допустимото по закон и ще Ви информираме, ако го направим. Моля, не подавайте запитвания относно статуса на обработка. Наред с това, имате право да подадете оплакване относно начина, по който управляваме личните Ви данни, до нашето Длъжностно лице по защита на данните.

Научете повече относно начина, по който разглеждаме Вашите искания в специалната декларация за поверителност.

Сигурността на Вашите данни е важна за нас и сме положили значителни усилия, за да гарантираме, че уважаваме и защитаваме личната Ви информация.

Декларация за поверителност за данни на клиенти, доставчици и търговски партньори

Като наш ценен клиент, доставчик, бъдещ клиент, заинтересован бизнес контакт или друг представител на организация, с който контактуваме, Фрезениус Каби АГ („ние“) ще събира и ще използва определени лични данни за Вас.

Защитата на Вашите данни е важна за нас и бихме искали да Ви информираме относно начина, по който събираме лични данни, вида информация, който събираме и да Ви обясним как се използва тази информация.

Обработката на лични данни от нас се подчинява на Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз (ОРЗД).

 

Как събираме Вашите данни

Ние събираме личните Ви данни, когато контактувате с нас, поръчвате наши продукти и услуги  или влизате в контакт с нас за доставката на стоки и услуги.

Наред с това събираме и използваме лични данни за Вас и Вашата роля в нашата компания, които са публикувани в обществено достъпни търговски регистри, интернет страници, блогове, печатни медии и данни, които се публикуват от компетентните органи и търговски асоциации.

В допълнение към горното, ние обработваме данни, които са ни предоставени от доставчици на услуги съгласно договор или от компетентните органи (рейтингови агенции, информационни агенции за финансова платежоспособност и риск, институции за финансови услуги, държавни или наднационални агенции, в частност тръжни органи или такива за обществени поръки).

Тези лични данни може да включват името на Вашата компания, Вашето име, информация за контакт, банкови сметки на дружеството Ви, Вашата професия и квалификация, професионални идентификатори, организационни данни, данни за свързаността на Вашето дружество, сертификати и декларации за качество, издадени от длъжностните лица, представители или одитори на Вашето дружество, процент притежавани акции, данни, свързани с публично подавани документи, търговски регистри и професионални съвети, данни, свързани с публикуваните транзакции на Вашето дружество, включително търгове и финансови договорености, предходни взаимодействия с Фрезениус Каби и някое от нашите дъщерни дружества.

Защо събираме и използваме данните

Събираме и използваме тези данни с цел оценка на потенциалните бизнес отношения или поддържане на търговските ни отношения с Вас, като тази обща цел, в частност, включва:

 • Производството, предоставянето и доставката на продукти и услуги;
 • Обмен на информация, свързана със съществуващи договори или потенциални договори с Вас;
 • Снабдяване с продукти и услуги от Вас;
 • Управление на нашите отношения с Вас или компанията, за която работите (например управление на клиентските отношения, управление на доставчиците, управление на връзките с инвеститорите);
 • Изпълнението на изискванията за законосъобразност, свързани с търговски сделки (например проверки за конфликти, надлежна проверка на бизнес партньори, проверка в санкционния списък, законите против изпирането на пари, изисквания за сигурността на веригата на доставки, изисквания на митническите и експортни закони, изисквания за проследяване на продуктите(;
 • Оценка на продавачите и квалификация (например дали Вие и Вашата организация отговаряте на определени изисквания за качество и сертифициране);
 • Маркетинг (например информирането Ви относно продукти и услуги или свързана с това информация);
 • преценка дали Вие сте подходящ контакт за конкретни търговски нужди (например, когато търсим експерт в дадена сфера или конкретен продукт);
 • събиране на задълженията към нас, включително рефинансиране на дългове;
 • оценка на финансовата платежоспособност и кредитния риск на Вашата компания;
 • потенциални инвестиции в акции на Фрезениус, потенциални придобивания, отчуждаване или сделки за съвместни предприятия с нас или свързано лице на Фрезениус Каби;
   

Законово основание за обработката

Ние обработваме личните Ви данни на едно от следните законови основания:

 • обработката на личните Ви данни е необходима за изпълнение на договор, сключен между Вас и нас (чл. 6.1 „б“ ОРЗД).
 • Обработката на личните Ви данни е необходима за нас, за да спазим законово задължение, приложимо към нас, например законите против изпирането на пари, митнически и експортни разпоредби, изисквания за сигурност на веригата за доставки, изисквания за проследимост на продуктите, законоизискуемо оповестяване на информация и изисквания за уведомяване или подобни изисквания за законосъобразност, които може да налагат да обработваме определени Ваши лични данни (чл. 6.1. „в“ ОРЗД.
 • Обработката е необходима с оглед законни интереси, преследвани от нас или от трета страна, освен когато интересите или фундаменталните права и свободи на субекта на данните имат приоритет пред тях и изискват защита на личните данни (чл. 6.1. „е“ ОРЗД). Тези законни интереси са:
  • Изпълнение на нашия договор с дружеството, за което работите, включително принудително изпълнение на правата, които имаме по този договор;
  • Събиране на информация относно управление на познанията, свързани с вътрешните процеси, продукти и услуги;
  • Разработване, оптимизация и подобряване на нашите продукти и услуги;
  •  Оптимизация на вътрешната комуникация;
  • Оптимизация на администрирането;
  • Провеждане на проучвания;
  • Организационно управление;
  • Управление на риска; предпазване например от финансов риск/ репутационен риск
  • Поддържане на ИТ инфраструктурата, ИТ сигурност, гарантиране на ИТ поддръжка и установяване и коригиране на грешки и
  • Спазване на законовите изисквания извън ЕИП.
 • Когато сте информирани относно предвижданата обработка на личните Ви данни, Вашето съгласие (чл. 6.1 „а“ ОРЗД).

Винаги можете да оттеглите съгласието си. Можете да оттеглите съгласието си за всяка обработка или за отделни цели по Ваш избор. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законността на обработката, основана на Вашето съгласие преди оттеглянето. Можете да оттеглите съгласието си, като изпратите имейл на нашето длъжностно лице по защита на данните.

Ние споделяме Вашите данни

Ние предаваме личните Ви данни частично или изцяло на други лица.

Получателите са:

 • Други дружества от групата, ако това предаване на лични данни се изисква с оглед конкретна цел (Моля, вижте информацията за локациите, в които действат дружествата от групата Фрезениус Каби);
 • Доставчици на услуги, които обработват лични данни от наше име, но трябва да спазват нашите указания за тази обработка; тези доставчици на услуги няма да имат право да използват личните Ви данни за цели, различни от нашите;
 • Доставчици на ИТ-услуги, които хостват данните или предоставят услуги по поддръжка
 • Органи, на които сме длъжни да предоставяме личните Ви данни, например данъчни и митнически органи, регулаторни органи и техните делегирани органи, органи на финансовите пазари, публични регистри и
 • Одитори или подобни външни консултанти, като например адвокати или данъчни съветници.

Международен пренос на данни

Възможно е да предаваме личните Ви данни изцяло или от части на получатели от групата Фрезениус в държави, които не са членки на Европейския съюз, или на международни организации за целите, изброени по-горе. Моля, вижте информацията за локациите, в които действа Фрезениус Каби.

Европейската комисия е определила, че е налице адекватно ниво на защита на данните, което отговаря на нивото на защита в рамките на Европейския съюз, за следните държави/ международни организации, в които са установени юридическите лица от групата Фрезениус: Аржентина, Канада, Нова Зеландия, Швейцария, Уругвай.

Във връзка с такива международни трансфери на данни в трети страни, за които Европейската Комисия не е определила, че е налице подходящо ниво на защита на данните, ние сме осигурили адекватни предпазни мерки, за да подсигурим Вашите данни на ниво, което се равнява на нивото на защита на данните в Европейския съюз.

Тези предпазни мерки са:

 • Стандартни договорни клаузи, които са издадени от Европейската Комисия
 • Прилагане на Предпазния щит между ЕС и САЩ.

Можете да получите копие от тези Стандартни договорни клаузи онлайн, или при поискване.

Колко дълго съхраняваме данните Ви

По принцип съхраняваме личните Ви данни за един от следните периоди:

 • За срока, за който сме длъжни да съхраняваме данните съгласно приложимите закони (например, защото сме длъжни да съхраняваме данните за данъчни цели);
 • Ако няма законово задължение за съхранение, поне за срока на договорното отношение с Вас или с компанията, за която работите;
 • Ако имаме законен интерес да обработваме Вашите лични данни извън съответното договорно отношение, ние ги обработваме за срока, в който имаме законен интерес за обработката им. Точният период зависи от дружеството, за което работите и Вашата позиция в него.

Ако законният период за съхранение е по-дълъг от другите горепосочени периоди, ние се стремим да блокираме данните до края на съответния период за съхранение, а след това ги изтриваме.

Искания, запитвания и оплаквания

В зависимост от ситуацията, Вие имате следните права във връзка с личните си данни:

Право на достъп

Имате право да попитате по всяко време какви Ваши лични данни обработваме.

Право на коригиране на неверни данни

Ако личните Ви данни са неверни, имате право те да бъдат своевременно коригирани.

Право на изтриване

В определени ситуации имате право да поискате изтриване на личните си данни. В частност, можете да поискате от нас да изтрием лични данни, ако:

 • Вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани;
 • Личните данни са незаконно обработвани;
 • Възразявате срещу обработката (вижте 'Право на възражение') и няма законни основания за обработката, които да имат приоритет,
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити поради спазване на законово задължение по правото на Съюза или на държава-членка, което е приложимо към нас или
 • Вие сте оттеглили съгласието си, на което се основава обработката и няма друго законово основание за обработката.

 

Право на ограничаване на обработката

Имате право да получите от нас ограничаване на обработката, ако е приложимо някое от следните:

 • Оспорвате точността на личните данни – обработката ще бъде ограничена за даден период, който ни дава възможност да проверим точността на личните данни;
 • Обработката е незаконна и Вие се противопоставяте на изтриването на личните данни и искате вместо това ограничаване на тяхното ползване,
 • Вече не се нуждаем от личните данни за целите на обработването, но Вие искате да ги съхраняваме за установяването, упражняването или защитата по съдебни искове или
 • Вие сте възразили срещу обработката (вижте 'Право на възражение') и се извършва проверка дали нашите законни интереси имат приоритет пред Вашите.

Право на преносимост на данните

Съгласно чл. 20 ОРЗД Вие имате право да получите копие от личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общо използван и машинно четим формат.

Право на възражение

Съгласно член 21 ОРЗД, Вие имате право да възразите, на основания свързани с Вашето конкретно положение, към всеки един момент срещу обработката на личните си данни, основаваща се на нашия законен интерес (член 6.1. „е“ ОРЗД). Ние повече няма да обработваме личните Ви данни, освен ако докажем задължаващи законови основания за обработката, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи или обработката служи с цел установяване, упражняване или защита на съдебен иск.

Във всички от горните случаи, моля, използвайте формата за контакт или изпратете искането си до пощенския или имейл адрес, посочен по-горе.

Право на подаване на жалба

Наред с това имате право и да подадете жалба до надзорен орган. Отговорният надзорен орган за Фрезениус Каби е:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

Изисквания за предоставяне на лични данни

Може да се наложи да ни предоставите лични данни с цел изпълнение на договор с Вас или дружеството, за което работите, например, може да изискаме данни за контакт, ако сте лице за контакт на доставчик. Ако не предоставите личните си данни, ние може да не сме в състояние да сключим съответния договор.

Автоматизирано вземане на решения

Автоматизирано вземане на решения (чл. 22.1, 2 ОРЗД) се осъществява при изпълнение на нашето задължение за провеждане на процедура по контрол върху санкциите. То е необходимо и за сключването и изпълнението на договор между Вас и нас. Последствията от него може да включват отказ за сключване на договор с Вас.

Допълнителна информация за конкретни ситуации и контакт

Възможно е да обработваме Вашите лични данни и в различни контексти, например когато  посещавате нашата интернет страница или когато получавате възнаграждение за своите услуги като медицински специалист. Моля, вижте конкретната информация за обработката на Вашите лични данни в тези ситуации.

Ако имате въпроси относно защитата на данните във Фрезениус Каби, моля, свържете се с нас на адрес dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com.

Администратор и лице за контакт

Администратор:

Администраторът и отговорното дружество за обработка на лични данни е:

Длъжностно лице по защита на данните:

Ние сме избрали длъжностно лице по защита на данните. Можете да се свържете с него за всякакви искания и въпроси относно Вашите лични данни на адрес:

Фрезениус Каби АГ
длъжностно лице по защита на данните
Елзе-Крьонер-Щрасе 1
61352 Бад Хомбург
Германия
E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

Промени в настоящата информация за защита на данните

Тъй като събирането и обработката на вашите данни може да се променят във времето, ние може да изменим и настоящата Информация за защита на данните, така че тя винаги точно да отразява нашите практики по обработка на данните. Насърчаваме Ви да я преглеждате периодично.

Декларация за поверителност за медицински специалисти

В качеството Ви на медицински специалист, Фрезениус Каби ще обработва определени лични данни от Вас, когато ни предоставяте услуги или когато взаимодействаме с Вас на друго основание.

Защитата на личните Ви данни е важна за нас. Бихме желали да Ви уведомим как Вашите лични данни се събират, обработват и използват от юридическото лице Фрезениус Каби при договарянето или други взаимодействия с Вас (по-долу „Фрезениус Каби“, „ние“ или „нас“).

Обработката на лични данни от нас се подчинява на Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз (ОРЗД).

Какви данни събираме и как го правим

Информация, която предоставяте

Личните данни, които предоставяте за взаимодействието с нас, зависят от конкретния тип контакт. Тези данни, в частност, може да включват следните данни:

 • Лично и фамилно име
 • Държава по местоживеене
 • Автобиографична информация, включително информация относно Вашия професионален опит, Вашия ангажимент към нас и други дружества, събития, на които присъствате, публикации и др.
 • Ваши снимки
 • Аудио-визуални записи на Вашия глас и външен вид, ако е записана Ваша презентация
 • Вашите сфери на дейност и професионален интерес като медицински специалисти
 • Данни за контакт, включително домашен адрес, имейл или телефонен номер
 • Служебен адрес
 • Име на работодателя и адрес
 • Информация относно извършени плащания към Вас и предоставени Ви други облаги
 • Номер на Вашата банкова сметка
 • Данъчен идентификационен номер

 

Информация, която събираме от публично достъпни източници

Още преди да започнем взаимодействието си с Вас, ние може да съберем информация за Вас и Вашия професионален опит от публично достъпни източници, като например интернет, платформи на социалните медии, санкционни списъци и други онлайн или печатни публикации. Тези данни може да включват следното:

 • Лично и фамилно име
 • Автобиографична информация, включително информация относно Вашия професионален опит, Вашия ангажимент към други дружества, събития, на които сте присъствали, публикации и др.
 • Служебен адрес
 • Ваши снимки

Защо събираме и използваме данните

Ние обработваме и използваме данните, посочени по-горе, за различни цели:

 • Изпълнение на договор с Вас, включително плащания към Вас
 • Поддържане на база данни на медицински специалисти, с които сме си сътрудничили или с които може да си сътрудничим в бъдеще
 • Управление на контактите и комуникация с Вас
 • Категоризиране на лидери с ключово мнение
 • Споделяне на добри практики
 • Спазване на изискванията за законосъобразност, като например законите против корупцията, изпирането на прави и други закони за икономическите престъпления, регулаторни закони и такива за лекарствена безопасност и за лекарствените продукти, както и изисквания за оповестяване на информация, произтичащи от приложимите закони и кодексите за саморегулиране в резултат от нашето членство в търговски асоциации.

Ние може да обработваме Вашите данни на сървъри в различни държави от Европейския съюз. Поради това, личните Ви данни може да бъдат обработвани в държава, различна от държавата Ви по местоживеене.

Законово основание за обработка на данните

Ние обработваме личните Ви данни, когато, в зависимост от приложимото:

 • Обработката на личните Ви данни е необходима за изпълнение на договор, сключен помежду ни (член 6.1. „б“ ОРЗД).
 • Обработката на личните Ви данни е необходима за изпълнение на наше законово задължение (член 6.1. „в“ ОРЗД).

  В частност, ние сме длъжни да спазваме националните и, когато е приложимо, международните закони и разпоредби, отнасящи се до борбата с корупцията, изпирането на пари и други икономически престъпления, трябва да оценим удачността на възнаграждението и другите плащания, които се извършват, както и другите облаги, които ви се предоставят и се подчиняват на определени задължения за документиране, публикуване и отчитане, поради което ние сме длъжни да разкрием платеното възнаграждение или другата предоставена Ви облага като лектор или доставчик на други услуги, пред Вашия работодател или пред компетентните надзорни органи, прокурори и други получатели, отговорни за прилагането на правилата за прозрачност, при поискване, или ние следва да оповестяваме публично плащанията и предоставените Ви облаги. Това включва, в частност, задължения за документиране, оповестяване и докладване във връзка с лекарствени продукти, медицински изделия и здравни разпоредби, закони за прозрачност, закони за борба с изпирането на пари и саморегулаторни режими, като например индустриални и пациентски кодекси.
 • Обработката е необходима с оглед нашите законни интереси или тези на трето лице, освен когато Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на личните данни, имат преимущество (член 6.1. „е“ ОРЗД).

тези законни интереси са поддържането на база данни, която съдържа всички медицински специалисти, с които сме си сътрудничили или може да си сътрудничим в бъдеще, за управление на взаимодействията си с Вас и други медицински специалисти.

 • Вие сте уведомени за предвиждания международен пренос на Вашите лични данни и сте ни предоставили съгласие (член 6.1. „а“ ОРЗД).

Винаги можете да оттеглите съгласието си. Можете да оттеглите съгласието си за всяка обработка или за отделни цели по Ваш избор. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законността на обработката, основана на Вашето съгласие преди оттеглянето.

Можете да оттеглите съгласието си, като изпратите имейл на dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com.

Ние споделяме Вашите данни

Ние може да предаваме личните Ви данни изцяло или частично на получатели в трети държави, които не са членки на Европейския съюз. Тези държави може да бъдат навсякъде по света и където осъществява дейност Фрезениус. Моля, вижте информацията за локациите, в които Фрезениус Каби е активен. Данните ще бъдат споделени единствено на база необходимост от разкриването им. Това се отнася в частност до данни за плащания и други финансови и договорни данни, които ще бъдат достъпни единствено на много ограничен брой получатели, които трябва да разполагат с данните с цел изпълнение на своите задачи, при спазване на задълженията за оповестяване.

Тези други получатели може да включват:

 • Други юридически лица Фрезениус, които може да имат интерес да работят с Вас
 • Компетентни регулаторни органи, прокурори и други получатели, отговорни за прилагането на правилата за прозрачност, както и на наказателните и административните закони.
 • Държавни органи, съдилища, страни по съдебни спорове, доколкото това е необходимо за изпълнение на приложим закон, разпоредба, съдебно разпореждане или задължително искане на държавен орган
 • Обществото, доколкото сме длъжни публично да оповестяваме плащанията, които сме извършили към Вас, и другите облаги, които сме ви предоставили, например хранения, пътуване и настаняване, както и други представителни разходи. Когато няма законово основание за публичното оповестяване, включително самоличността на получателя, можете да предпочетете да не давате съгласие за такова оповестяване и в такива случаи ние ще оповестим плащанията и облагите на анонимна обобщена основа.

За какъв срок съхраняваме данните Ви

Личните данни, свързани с Вашите взаимодействия с нас, например договор, сключен между Вас и нас, извършени плащания или предоставени Ви облаги, ще бъдат изтрити десет години след прекратяване на последното взаимодействие с Вас, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме данните.  

Права на субекта на данните

Като субект на данните Вие имате определени права във връзка с личните си данни. Имате право да поискате достъп до личните данни, правото да искате коригиране на личните си данни, право да искате изтриване на личните си данни, право да искате ограничаване на обработката на личните данни и правото на преносимост на данните. Наред с това имате право и да възразите на основание, специфично за Вашата ситуация.

Можете да упражните тези права онлайн, като използвате формата за контакт за защита на данните.

Наред с това, имате право да подадете жалба и до надзорния орган.

Изискване за предоставяне на лични данни

Вашите лични данни представляват изискване, необходимо за осъществяване на съответното взаимодействие с Вас. Ако не ни предоставите личните си данни, ние може да сме задължени да се въздържим от взаимодействие с Вас, тъй като може да не сме в състояние да изпълним изискванията за надлежна проверка и оповестяване по приложимите закони и кодекси за саморегулация.

Промени в настоящата информация за защита на данните

Тъй като събирането и обработката на вашите данни може да се променят във времето, ние може да изменим и настоящата Информация за защита на данните, така че тя винаги точно да отразява нашите практики по обработка на данните. Насърчаваме Ви да я преглеждате периодично.

Администратор и лице за контакт

Администраторът и отговорното дружество за обработка на лични данни е юридическото лице Фрезениус Каби, което се договаря с Вас, или, ако не е налице договор – Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ, Елзе-Крьонер-Щрасе 1, 61352 Бад Хомбург, Германия.

Ние сме определили длъжностно лице за защита на личните данни. Можете да се свържете с него за всякакви искания и въпроси относно личните Ви данни на адрес: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com