Ограничаване на отговорност

Разработили сме нашия уебсайт много внимателно и той подлежи на постоянни допълнения и актуализации. Независимо от това, не поемаме отговорност за точността или пълнотата на съдържанието. Не поемаме отговорност за преки, непреки, материални или нематериали вреди, които могат да възникнат в резултат от използването на информацията, предоставена на този уебсайт, освен когато некоректна информация се публикува умишлено или с груба небрежност. В допълнение към горепосоченото, използването на уебсайта е изцяло на риск на ползвателя.

Търговска и продуктова информация

Информацията на този уебсайт не е обвързваща и е предназначена единствено за общи информационни цели. Тя не е заместител на професионални финансови, медицински или други специализирани консултации. Потребителите не трябва да действат въз основа на тази информация, без преди това да са потърсили подходящ професионален съвет. Наред с това, ние не носим отговорност за съдържанието на текстове на трети лица, публикувани на настоящия уебсайт. Отделните автори отговарят за своите публикации. Не поемаме отговорност за вреди, произтичащи от използването на тази информация.

Съобщения на този уебсайт могат да съдържат прогнозни изявления, които са предмет на различни рискове и несигурности. Бъдещи резултати могат да се различават съществено от онези, описани в тези прогнозни изявления, поради определени фактори, напр. промени в бизнеса, икономически и конкурентни условия, регулаторни реформи, резултати от клинични изпитвания, вариране на валутен курс, несигурност при съдебни процеси или разследващи процедури и наличието на финансиране. „Фрезениус Каби“ AG и „Фрезениус Каби България“ ЕООД не поемат отговорност да актуализира прогнозните изявления в тези съобщения.

Права на ползване

„Фрезениус Каби“ AG е собственик на всички права на собственост, принадлежащи към изготвената интернет страница. Всички текстове и илюстрации са обекти на авторски права. Можете да си водите бележки за информацията на нашите уебсайтове и да ги зареждате в основната си памет. Доколкото е възможно да се направи разпечатка, тя е разрешена единствено за лични цели; всяко възпроизвеждане или предаване на трети страни е забранено. Всяко последващо използване, в частност за търговски цели, е забранено. С настоящото потребителят не получава каквито и да е права или лицензи относно търговски марки, авторски права, патенти и др.

Освобождаване от отговорност - приложимо право

Съдържанието на нашата интернет страница е предназначено за използване само в рамките на територията на Европейския съюз. Възможно е промотирането или доставянето на отделни продукти, услуги и терапии, описани на тази интернет страница, да не са разрешени съгласно законовите разпоредби валидни в отделни държави извън Европейския съюз. Интернет страницата не представлява реклама за тези продукти, услуги и терапии за тези държави. Моля, имайте предвид, че продукти, показани на тази интернет страница, може да не са налични във всички държави поради различен регистрационен статус. Уебсайтовете на нашите местни филиали могат да включват различни правни разпоредби и Вашата употреба на такива уебсайтове ще бъде предмет на разпоредбите предоставени към тях.

Всички съдебни искове или съдебни дела, които могат да възникнат във връзка с този уебсайт или използването му, са предмет на тълкуване на законите на Федерална Република Германия, с изключение на разпоредбите на международното частно право и Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.

Препратки

В допълнение към собствената ни информация предлагаме също препратки към уебсайтове на трети страни. Съдържанието и дизайнът на уебсайтове на трети лица са извън нашия контрол. Не гарантираме, че информацията на уебсайтовете на трети страни е точна или вярна. Също така препратките не представляват одобрение, подкрепа или потвърждение на съдържанието на свързаните сайтове. Отделните автори на свързаните сайтове носят отговорност за информацията, мненията и фактите, представени на техните интернет страници. Същото се отнася и за коментари направени в книги за мнения, дискусионни форуми и списъци с електронни адреси. В допълнение, ние не носим отговорност за техническата сигурност както на препратките, така и на съответните страници. Ето защо, ние не носим отговорност за каквито и да е вреди, които са възникнали при използване на информацията, съдържаща се в тези препратки, или използването на самите препратки.

Контакт и допълнителна информация

© 2000 - 2017 „Фрезениус Каби България” ЕООД

ул. „Александър Жендов” №1, ет. 6, ап. 37
1113 София
България

Phone: +359 (0) 2 971 02 63; +359 (0) 2 971 02 51
Fax: +359 (0) 2 971 09 55
E-mail: contact.bulgaria@fresenius-kabi.com