Форма за контакт за защита на данните

Използвайки формата за контакт, можете да направите заявка относно достъпа, корекцията, изтриването или ограничаването на вашите данни. Освен това в някои случаи можете също да поискате да получите копие на вашите данни или да ни помолите директно да ги прехвърлим към друга организация (преносимост).

Ако искате да изпратите заявка до друга организация част от „Фрезениус Каби“, различна от тази посочена в тази форма, моля, прегледайте уебсайта на държавата, в която се намира съответната организация. Уеб адреси можете да намерите тук.

За повече информация за това как обработваме вашите лични данни, моля, прочетете декларацията за защита на данните при заявка на субекта на данните.

Ако искате да подадете жалба, моля, свържете се с Комисията за защита на личните данни или с нашия служител по защита на данните.

Фрезениус Каби АГ
Длъжностно лице по защита на данните
Елзе-Крьонер-Щрасе 1
61352 Бад Хомбург
Германия
E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

Свързана информация:
За контакт